Conpot

Trafikketatene vil halvere transportutslipp innen 2030

Utslippene fra transport må halveres innen 2030, ifølge transportetatene. Klimamål gjennomsyrer de aller fleste forslagene til samferdselsutvikling de neste tolv årene.

Målet er nullvekst i privatbilismen i byer og byområder, og at klimautslippene fra privatbiler, tungtransport, fartøy, fly og anleggsmaskiner samlet må reduseres med om lag en halvpart innen 2030. Dette er mulig selv om transportbehovet øker ved å legge til rette for transportmidler med lave eller ingen utslipp, skriver Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor i forslaget til Nasjonal transportplan for årene fra 2018 til 2029.

– Null- og lavutslippskjøretøyer skal ha fordeler som er store nok til å sikre et raskt skifte. I klartekst betyr dette at de aller fleste som kjøper ny personbil om ti år, velger en nullutslippsbil, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Superveier for sykler

I byene framheves sykling, gåing og kollektivtransport som avgjørende virkemidler for å nå målet.

Blant annet vil etatene bygge ti nye sykkelekspressveier, der det skal være mulig å holde 30-40 kilometer i timen. Oslo får to slike sykkelsuperveier hvis forslaget blir tatt til følge, mens åtte andre byområder får hver sin.

– De strekningene vi vil bygge ut med sykkelekspressveier er strekninger som virkelig har en transportmessig betydning, sa veidirektør Terje Moe Gustavsen.

For byene er målet å få en sykkelandel på mellom 10 og 20 prosent av de daglige reisene. I dag leder Kristiansand, men selv her er andelen bare 8 prosent.

– Hvem orker å sykle fire mil for å komme seg på jobb? Elsykler vil endre folks vilje til å sykle langt, og gjøre noe med bakkeutfordringene i Oslo og distanseutfordringen på Jæren, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Klimavennlige busser og båter

I tillegg må nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler være nullutspillskjøretøy, skriver etatene i forslaget.

For båttransport setter etatene et mål om at 40 prosent av alle skip i nærskipsfart skal bruke biodrivstoff eller være lav- eller nullutslippsfartøy innen 2030.

– Det er viktig å bruke gulrot i stor grad for nå målene i transportplanen, men vi må også ha restriksjoner i framtiden for å nå nullvekstmålet, sier Gustavsen.

Transportetatene går derfor også inn for at nullutslippsbiler som i dag nyter godt av en rekke privilegier, i større grad blir vurderte på samme måte som andre biler, selv om det fortsatt skal være billigere å kjøre slik biler enn bensin- og dieselbiler.

Elbiler må derfor gå fra ingen til lave avgifter, begynne å betale bompenger – selv om de fortsatt vil få lavere sats – og betale full pris på fergene.

Fasit neste sommer

– Nå starter den politiske delen av dette. Vi skal gjøre vedtak i Stortinget før sommeren 2017. Forhåpentlig blir det med et bredt og godt kompromiss, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Han vil prioritere vedlikehold, effektiv gjennomføring av påbegynte prosjekter og nye prosjekter i den nye transportplanen.

Han sier det er viktig at transportplanen blir langsiktig og helhetlig for å unngå omkamper og langvarig politisk strid og usikkerhet om en rekke enkeltprosjekter. (©NTB)

Fakta om planer for kutt i utslipp fra transport

 • Innen 2025 skal nye privatbiler, bybusser og lette varebiler være nullutslippskjøretøy.
 • Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av langdistansebussene og 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy
 • Innen 2030 skal 40 prosent av alle skip i nærskipsfart bruke biodrivstoff eller være lav- eller nullutslippsfartøy
 • Klimagassutslipp fra maskiner og innsatsvarer i bygging, drift og vedlikehold av infrastrukturen reduseres med 40 prosent innen 2030.
 • Biodrivstoff skal årlig erstatte 1,7 milliarder liter fossilt drivstoff innen 2030. Dette håper man vil gi klimagassreduksjoner på om lag 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter.
 • Utslippsreduksjonene skal skje gjennom:
 • Satsing på nullutslippsteknologi: Elbiler, hybrider og hydrogenbiler skal fortsatt ha lavere avgifter.
 • Etter 2030 bør nye skip og ferjer i hovedsak være lav- eller nullutslippsfartøy. Gamle fartøy skal tilrettelegges for nullutslippsløsninger. Det skal tilbys landstrøm i havner der typen skipstrafikk gir mulighet for utslippsreduksjoner.
 • Klimanøytrale tog på dagens dieselstrekninger.
 • Stat og kommune må stille krav til null- og lavutslippsteknologi.
 • Tunge kjøretøy må være nær 100 prosent drevet på bærekraftig bioteknologi. Flydrivstoff skal være inntil 50 prosent biodrivstoff.
 • EUs system med kvotepliktig utslipp, forutsetter utslippskutt på 43 prosent i 2030 målt mot 2005 i kvotepliktig sektor, som luftfarten er en del av.* I dag står transportsektoren for utslipp på om lag 16,5, millioner tonn CO2. Dette er en tredel utslippene innenlands i Norge. Av dette står veitrafikken for utslipp på 10 millioner tonn.

(Kilde: Samferdselsdepartementet) (©NTB)

Stikkord: