Conpot

Nye Veier AS inn i planprosess for ny E6 forbi Lillehammer

Strekningen E6 Vingrom-Ensby, som går forbi Lillehammer, er på vel 17 kilometer og inngår i den framtidige porteføljen til Nye Veier AS.

Selskapet er naturlig nok interessert i hvilke vurderinger og beslutninger som skal gjøres framover i kommunedelplanprosessen.

Ledelsen i Nye Veier AS ved administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland og Anette Aanesland, direktør for teknologi- og utbyggingsstrategi, fikk en orientering om status og utfordringer i den pågående planprosessen. På møtet fikk Nye Veier AS også møte fylkesmannen i Oppland, fylkesordfører og ordfører og administrasjon i de berørte kommunene, Lillehammer og Øyer, samt leder av Vegforum Innlandet. Gjensidige forventninger til planprosessen ble kommunisert, og det var en unison enighet lokalt om at det er viktig å få en raskest mulig gjennomføring av ny motorveg forbi Lillehammer og fram til  Ensby i Øyer, selv om det er mange utfordringer og avklaringer som skal på plass før man kan sette spaden i jorda.

Prosjektleder i Statens vegvesen, Øyvind Moshagen, understreket at det framover blir viktig å legge til rette for en god og inkluderende planprosess, der medvirkning, engasjement og framdrift blir viktig, og hvor naturligvis også Nye Veier AS har en viktig rolle i dette bilde. Det ble spesielt diskutert hvordan en kunne skape lokalt og bredt engasjement der en når befolkningen og unge på en best mulig måte, og her kom mange gode ideer og tiltak opp.

Det statlige utbyggingsselskapet Nye Veier AS er etablert med tanke på en raskest mulig utbygging av motorvegnettet i Norge med en samlet portefølje på 130 milliarder kroner. Selskapet skal være operativt 1. januar 2016, og skal ha ansvaret for planlegging, bygging og drifting av flere strekninger på det framtidige motorvegnettet i Norge, deriblant strekningen E6 Kolomoen-Ensby i Hedmark og Oppland.

Stikkord: