Conpot

– Vi skal bygge en jernbane for fremtiden

Jernbaneverket mener dobbeltspor i direkte linje gjennom Østfold ikke passer sammen med den bestillingen InterCity-prosjektet har fått av Stortinget gjennom Nasjonal transportplan.

I en rekke leserinnlegg den siste tiden i avisene argumenteres det for at dobbeltspor gjennom Østfold bør gå i rett linje over Rolvsøy og ikke innom Sarpsborg og Fredrikstad. Begrunnelsen er at man må bygge den retteste og raskeste veien fra Oslo til Sverige.

– Det hadde vært fint å komme seg fort til Sverige, men det er ikke dette behovet vi først og fremst er satt til å løse.Vi skal få folk til og fra hjem, jobb, skole og aktiviteter – det vil si mellom byene på Østlandet. Den planlagte linjen vil gi et godt og moderne togtilbud til de reisende, sier planleggingssjef i InterCity Østfoldbanen, Elisabeth Nordli.

Flest reiser mellom byene

Både høyhastighetsutredningen og konseptvalgutredningen for InterCity konkluderte med at det ikke finnes et marked i dag eller i nærmeste fremtid for å forsvare en ren høyhastighetslinje mellom Oslo og Göteborg.

– Markedsanalysene viste at vi bør betjene markedet underveis. De daglige reisende finner vi i blant annet Moss, Fredrikstad og Sarpsborg, forklarer Nordli.

Utvikling rundt stasjonene

Et viktig premiss for den planleggingen som nå foregår er klimaforliket som innebærer at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

– For å få til dette må stasjonene være så sentrale som mulig og det må være potensiale og vilje til å utvikle områdene rundt slik at flere reisende får gangavstand til stasjonen. Stasjonen bør være et levende område, med både boliger, butikker og kulturtilbud i umiddelbar nærhet, sier Nordli.

Hun mener også at stasjon på Rolvsøy vil være et dårlig utgangspunkt for byutvikling og fortetting.

– En fortetting på Rolvsøy ville gått på bekostning av Fredrikstad og Sarpsborg sentrum, sier Nordli.

Bærekraftig løsning

Planleggingssjefen mener at med stasjon på Rolvsøy ville man, selv med bybane og matebusser, ha lagt til rette for økt bruk av bil på et allerede belastet veinett.

– Vi vet at bil ikke vil være bærekraftig, både av hensyn til miljø og til arealbruk. Derfor trengs det et godt togtilbud med flere avganger og kortere reisetid, forteller Nordli.

Mulig med direktelinje senere

Planleggingssjefen viser også til at det i fremtiden finnes muligheter for en direkte linje.

– I både høyhastighetsutredningen og konseptvalgutredningen for InterCity beskrives en mulig fremtidig løsning med rett linje mellom Ski og Sarpsborg. Men konklusjonene er entydige på at InterCity til Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden må på plass først, sier Nordli.

Stikkord: