Conpot

217 skredpunkter i Region nord

Sikring av de mest rasutsatte vegstrekningene i Nord-Norge vil koste nærmere 18 milliarder kroner.

Tallene er hentet fra en ny rapport fra Statens vegvesen, Region nord, som sammenfatter skredsikringsbehovet på riks- og fylkesvegene. Rapporten er et faglig innspill til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029 og de fylkeskommunale transportplanene.

– Hensikten med rapporten er å gi en samlet oversikt over skredutfordringene, og den er også et faglig grunnlag for en senere prioritering av prosjekter, sier seksjonssjef Britt-Laila Jensen i Statens vegvesen, Region nord.

Den endelige prioriteringen av skredsikringstiltak vil fremgå av NTP for riksvegene, mens fylkeskommunene prioriterer på fylkesvegene.

217 skredutsatte punkter

Oversikten tar utgangspunkt i skredutsatte områder langs vegnettet. Her har Statens vegvesen identifisert skredpunkter, som er gruppert i høy, middels og lav kategori, utfra hvor stor skredfaren anslås å være.

– Gjennomgangen viser at vi i Nord-Norge har i alt 217 skredpunkt i kategoriene middels og høy, og kostnaden for å sikre disse er beregnet til 17,7 milliarder kroner, sier Jensen.

Stikkord: