I forbindelse med SHA-dagene 2015 inviterte Statens vegvesen ved E6 Frya-Sjoa-prosjektet planleggingsledere fra Trondheim i nord til Drammen i sør for å diskutere hvordan sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) skal få større fokus allerede i prosjekteringsfasen.

Et 30-talls ledere fra blant andre Multiconsult, Norconsult, Reinertsen, Cowi og ViaNova deltok i diskusjonen sammen med representanter for Vegvesenet og entreprenørene som bygger E6 i Gudbrandsdalen, AF og Implenia Aurstad. Konsulentfirmaene som var representert, har til sammen mer enn 3 000 planleggere.

SHA for lite fokus i planleggingen

– Vi har for mange ulykker ute på anlegg. Å samles for åpen dialog og erkjennelse av at SHA-arbeidet i planleggingsfasen må bli bedre, er første skritt på vegen til færre skader, sa prosjektleder for ny E6 Frya-Sjoa, Øyvind Moshagen i Statens vegvesen, i sin innledning.

Moshagens mål med SHA-dagen på E6-riggen i Ringebu var å skape en arena for diskusjon mellom byggherre, planleggere og entreprenører om hvordan SHA på anleggsplassen kan bli bedre.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjekteringsfasen er stemoderlig behandlet. Moshagen nevnte et par eksempler:

– I følge byggherreforskriften skal SHA gjennomsyre prosjekteringen, men i realiteten er ofte SHA noe som blir tatt helt på slutten av prosjekteringsarbeidet. Når det gjelder Statens vegvesens håndbøker er det fokus på planlegging og bygging. Prosjektering har falt litt ut. Blant annet er kravene til SHA i denne fasen for lite konkrete.

Mange av landets største konsulentfirmaer var representert da E6 Frya-Sjoa-prosjektet inviterte til diskusjon om hvordan SHA skal få en viktigere plass i prosjekteringsfasen for å skape sikrere bygge- og anleggsplasser. Prosjektleder Øyvind Moshagen ønsket velkommen på E6-riggen i Ringebu.

Planlegge sammen

Øyvind Moshagen utfordret deltakerne på hvordan SHA kan bli en viktigere del av prosjekteringen og hva som skal til for å gi det høyere fokus og bedre kvalitet.

Det var enighet om at aktørene må samhandle mer.

– Vi må få tettere samarbeid mellom prosjekterende, byggherre og entreprenør, sa avdelingsleder Per Olav Laukli i Multiconsult.

Han fikk støtte av divisjonsdirektør Sigurd Rugsland i Norconsult:

– Vi må snakke bedre sammen, ha mer dialog, sa han, og la til: – Planleggingen er en viktig del av gjennomføringen. I dag er det for stort skille mellom disse fasene. Jeg ønsker at vi kan planlegge sammen – planlegger, byggherre og entreprenør. Når entreprenøren kommer inn, for eksempel, bør vi konkretisere SHA i samarbeid.

Det var også enighet om at SHA må tidligere inn i alle faser – fra planlegging til gjennomføring. Da er det mulig å være i forkant og være tidlig ute med risikostyring for å unngå ulykker på anleggsplassen.

Erfaringsoverføring

For å heve kvaliteten på SHA i prosjekteringsfasen er erfaringsutveksling helt nødvendig.

– Hvordan skal vi få til systematisk erfaringsdeling i SHA-arbeidet, spurte Moshagen forsamlingen.

At planleggerne er til stede i byggetida ble nevnt av flere som en god måte å få overført erfaring.

– Det er nyttig å være med ut på anlegget for å se hvordan det vi har planlagt fungerer i praksis, sa Bjørn Clausen i Multiconsult. – Det er selvsagt også en stor fordel med hensyn til erfaringsoverføring om vi kan flytte våre folk ut på byggherreriggen i anleggsperioden. Dessverre skjer det for sjelden siden konsulentene har flere oppdragsgivere samtidig.

Økt samhandling var et annet punkt som ble sett på som viktig for å få overført SHA-kunnskap.

Før oppstarten av et prosjekt inviteres partene til en samhandlingsperiode for å bli kjent, avklare forventningene til samarbeidet, jobbe med rutiner og diskutere viktige og utfordrende forhold i kontrakten. Flere mente at samhandlingssamlinger bør gjentas og gjennomføres jevnlig gjennom hele prosjektperioden slik at planlegger, byggherre og entreprenør kan opprettholde dialogen, diskutere løsninger og utveksle erfaringer om hvordan de planlagte SHA-løsningene fungerer.

– Vi må også øke attraktiviteten på SHA som tema for å få med de unge planleggerne. De tenker nytt i forhold til oss som har vært med i tralten ei stund. Vi må finne nye arenaer der de kan komme med de gode ideene og utveksle erfaringer, sa avdelingsleder Anders Gjøsund i Sweco, og nevnte blant annet Samferdselsskolen og blogger som aktuelle arenaer.

Tilbake etter befaringen var det paneldebatt på E6-riggen om hvordan SHA skal få mer fokus og bedre kvalitet i prosjekteringen. Fra venstre prosjektleder Øyvind Moshagen, Statens vegvesen, avdelingsleder Per Olav Laukli, Multiconsult, divisjonsdirektør Sigurd Rugland, Norconsult, prosjektleder Jørund Gullikstad, AF Gruppen Norge og divisjonsdirektør Kristian Reinertsen, Reinertsen.

Det videre SHA-arbeidet

– Som følge av SHA-samlingen i Ringebu vil vi i E6-prosjektet ta initiativ til etablering av «lavterskel» erfaringsoverføring innen SHA internt i Vegvesenet, sier prosjektleder Øyvind Moshagen. I tillegg ser han for seg å invitere planleggere, byggherrer og entreprenører til ei erfaringssamling når erfaringsrapporten fra E6 Frya-Sjoa-utbygginga er klar, der SHA blir et av hovedtemaene.

Moshagen håper at SHA-dagene blir videreført. – I tilfelle bør de lokale SHA-arrangementene blir styrket, for gjennom dialog om SHA er det helt klart at vi kan får tryggere anleggsplasser, sier han.

Leave a comment