Conpot

Tryggere E6 og triveligere sentrum på Oppdal

E6 er flyttet til mindre trafikkerte deler av sentrum, og i sør er 2 km lagt utenom tettbebyggelsen langs jernbanen. Her kan du se et stort bildegalleri fra den nye veien

Fakta

  • Lengde: 3,5 km ny E6
  • Standard: Tofelts veg med forsterket midtoppmering.
  • Hastighet: 80/50 km/t
  • Oppstart: September 2013
  • Åpning: 16. oktober 2015
  • Finansiering: Stat.
  • Kostnad: 360 millioner

Vegsystemet er blitt oversiktlig. Farlige avkjørsler er borte, og mange naboer har fått mindre støy.  Det  er laget eget vegnett for deg som går og sykler, og lokalvegsystem. Omlegging av E6 har gitt gode utbyggingsarealer for sentrumsaktiviteter.

Triveligere sentrum

Den arkitektoniske utformingen av veganlegget og kunstverket i rundkjøringen bidrar til et positivt inntrykk av bygda. Utstrakt bruk av natursteinsmurer og skifer, og god håndverksmessig utførelse gjør dette til et flott veganlegg. Den særpregede Kåsbrua over E6 og jernbanen er blitt et nytt landemerke for Oppdal.

602699

Økonomi og fremdrift

Anlegget er levert til riktig tid, og det ligger ikke an til avvik fra de økonomiske rammene for prosjektet.

To entrepriser

Høsten 2013 startet arbeidet med ny E6, og det var PEAB som gikk i gang med brubygging. Det var svært gode værforhold for anleggsarbeid vinteren 2013/14. Ålmbrua og Kåsbrua ble ferdig i 2014, og den nye Kåsenvegen ble tatt i bruk sommeren 2014. I kontrakten inngikk også undergang i Tranevegen.

BL entreprenør startet våren 2014 på den andre entreprisen med selve vegbyggingen. Det har vært omfattende omlegging av vann- og avløp og ledningsnett. Det er bygd to luftige underganger under E6 for gående og syklende. De har også utført alt av skifermurer, kantstein, belegningsstein og grøntarbeid.

Begge entreprenører har hatt et godt driftsopplegg med god framdrift slik at gitte frister er holdt.

Historikk

Omlegging av E6 gjennom sentrum av Oppdal har vært diskutert lenge. Løsningen som ble valgt for 20 år siden med en kulvert for E6 forbi Oppdal stasjon var kostbar og ikke mulig å få prioritert for bygging i overskuelig framtid. Det ble derfor for drøyt 13 år siden utarbeidet ny plan for å la all biltrafikk gå i terrengnivå. Dette ble vurdert til å være en akseptabel løsning siden bare 20 prosent av trafikken på E6 passerer Oppdal uten å stoppe eller svinge av til rv. 70.

Stikkord: