Conpot

Signerte rekordstort tunnelprosjekt utenfor Bergen

Implenia har signert en av de to hovedkontraktene for å oppgradere E39 mellom Svegatjørn og Rådal, parsell K11.

PM signering - K11 Svegatjørn-Rådal - bilde1

Fra kontraktssigneringen

Kontraktsummen er på nær 1463 millioner kroner og arbeidene vil starte opp i september 2015. Ferdigstillelse av arbeidet er planlagt til februar 2021. Alle hovedarbeider skal fullføres innen 2018, og tunnelene vil bli åpnet i juni 2020.

E39 er den viktigste hovedveien på Vestlandet og bakgrunnen for prosjektet er at det eksisterende veinettet ikke tilfredsstiller kravene og forventningene til et hovedveinett.

Veistrekning med kapasitetsproblemer

Veiene har store kapasitets- og avviklingsproblemer, i tillegg til at trafikken skaper støy og er en barriere gjennom lokale tettsteder.

Hensikten med prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal er å etablere et trygt og effektivt transportsystem som skal håndtere fremtidig forventet trafikkmengde for gods og persontrafikk mellom Os og Bergen.

Syv kilometer tunnel

Dette prosjektet er en av to hovedkontrakter for å oppgradere E39 mellom Os og Bergen. Entreprisen omfatter Råtunnelen og Søråstunnelen, med tverrsnitt fra T9,5 til T27, samt en vanntunnel på 1,5 km ned tverrsnitt T5.

Den totale lengden på tunnelene som bygges av Implenia vil være 7 km inkludert et trafikksystem som forbinder to tunneler.

2015.04.21 Illustration3

Omfattende prosjekt

Entreprisen omfatter også veianlegg i dagsonene i Rådal, Nordås, Sørås og ved Skeievatn. Dagsone Rådal inneholder planskilt kryss med svinger fra Råtunnelen og Lyshorntunnelen. Dagsonene ved Nordås, Sørås og Skeievatn omfatter påkoblinger til eksisterende veier. I tillegg vil det bli bygget gang- og sykkelveier, tre broer, fem portaler og tekniske bygg.

Tidspunktet for dette prosjektet passer fint med planlagte ferdigstillelse av flere store tunnelprosjekter for Implenia Norge. Implenia har stor kapasitet innen både tunneldrift og betongarbeid, og vil i stor grad utføre arbeidet i egenregi kombinert med et nært samarbeid med utvalgte underentreprenører.

2015.04.21 Illustration1

Stikkord: