Conpot

Bygger ut E6 på Helgeland for 3,97 milliarder kroner

- E6 er den viktigeste transportåren for vegtransport i Nord-Norge og på Helgeland. Med utbygging av prosjektet "E6 Helgeland sør" får både lokaltrafikken og gjennomgangstrafikken en tryggere og bedre veg, med kortere kjøretid.

korgenDette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i sammenheng med et forslag fra regjeringen om utbygging og finansiering av prosjektet «E6 Helgeland sør» i Nordland.

Forslaget, som ble lagt fram i statsråd i dag, omfatter flere delprosjekt og tiltak på E6-strekningen fra grensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland og nordover til Korgen. Prosjektet er en del Helgelandspakken. Denne pakken omfatter ellers «E6 Helgeland nord», det vil si et prosjekt gjelder bygging og utbedring av E6 på strekningen Korgen – Bolna. Dette prosjektet får anleggsstart høsten 2015, etter at Stortinget i fjor vedtok regjeringen sitt forslag om utbygging og finansiering.

Utbygging av i alt 80 kilometer E6 med ny konkurranse- og kontraktsform

E6 Helgeland sør omfatter utbygging av til sammen om lag 80 kilometer veg, fordelt på ni delstrekninger. For sju av delstrekningene vil det bli lyst ut en samlet konkurranse der samme entreprenør skal stå for utbygging, drift og vedlikehold i en periode på inntil 15 år. Et slikt opplegg er i tråd med den konkurranse- og kontraktsformen som alt er tatt i bruk for prosjektet E6 Helgeland nord.

– Med å gi en entreprenør ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av lengre vegstrekninger, kan vi mange steder oppnå stordrifts- og samordningsgevinster. De mange store oppgavene vi står framfor på vegsektoren krever at vi prøver ut en slik ny løsning med en såkalt veiutviklingskontrakt. I veiutviklingskontrakten for E6 Helgeland sør skal det etter planen legges til grunn at utbyggingen skal ta til høsten 2016, sier samferdselsministeren.

Tiltakene på de sju delstrekningene på E6 Helgeland nord omfatter utvidelse av veibredden, utviding av svinger, styrking av bæreevne i dagens trasé, utbedring av bruer og tunneler og bygging av gang- og sykkelveier.

For utbyggingen av de to delstrekningene Kapskarmo – Brattåsen og Brattåsen – Lien vil det bli benyttet tradisjonelle konkurranseformer, der drift og vedlikehold ikke inngår. Her skal E6 legges i ny trasé vest for tettstedene Trofors og Grane over en strekning på om lag 22 kilometer. Det skal mellom annet bygges en tunnel og to bruer for kryssing av Vefsna og Svenningsdalselven. I tillegg inngår ombygging av lokalt vegnett. Tidspunkt for anleggsstart for strekningen Kapskarmo – Brattåsen – Lien skal vurderes nærmere.

Ketil Solvik-Olsen samferdselsminister

– E6 er den viktigeste transportåren for vegtransport i Nord-Norge og på Helgeland. Med utbygging av prosjektet «E6 Helgeland sør» får både lokaltrafikken og gjennomgangstrafikken en tryggere og bedre veg, med kortere kjøretid, sier samferdselsministeren.

Kortere kjøretid

Utbyggingen av E6 Helgeland sør vil redusere kjøretiden med om ca 10 minutter. Strekninger med lavere fartsgrense enn 80 km/t blir redusert med 33 kilometer.

Økonomisk ramme – 3,97 milliarder kroner

Prosjektet E6 Helgeland sør har en samlet økonomisk ramme på 3,97 milliarder 2015-kroner. Av dette skal størstedelen, altså 3,45 milliarder kroner, finansieres med tildelinger over statsbudsjettet.  Resten, 520 millioner kroner, skal finansieres med bompenger. Et slikt opplegg, med kombinasjon av statlige tildelinger og bompenger, er i tråd med tidligere vedtak i Nordland fylkeskommune og i kommuner i området.

Rentekompensasjon for bompengelån skal komme trafikantene til gode

– Det er i Nasjonalt transportplan lagt opp til delvis bompengefinansiering av prosjektet. Regjeringen har likevel som mål å bygge mer veg og med lavere bompengedel, noe som kommer denne veien til gode. I tillegg vil prosjektet kunne få ytterligere fordel fra bompengereformen som regjeringen har lagt fram. I reformen er det foreslått en rentekompensasjonsordning der staten tar en del av renteutgiftene i lånefinansierte bompengeprosjekt. Regjeringa legg videre opp til en omorganisering fra dagens mange bompengeselskap til et fåtalls selskap. Dermed bidrar vi til at mer av bompengene går til reine vegformål og mindre til administrasjon og finansiering, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 

Stikkord: