Conpot
  • sanering riving skuffe tegl stein

Mindre avfall fra byggeaktivitet

Bygging, rehabilitering og riving bidro til 1,8 millioner tonn avfall i 2013. Dette er en nedgang fra 2012 på cirka 3 prosent. Av dette ble 60 prosent levert til materialgjenvinning, i følge ferske tall fra SSB.no.

Mye av avfallet fra byggevirksomheten består av materialer som er relativt rene, og som kan deponeres eller brukes om igjen uten spesielle miljøhensyn.

Deler av bygningsmaterialene inneholder både miljøgifter og andre farlige avfallstyper som det er viktig å håndtere på en forsvarlig måte.

Mye avfall gjenvunnet

Avfallsdirektivet til EU, som også gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen, har målsetting om at 70 prosent av avfallet fra både bygge- og anleggsvirksomhet skal materialgjenvinnes innen 2020. Dette inkluderer ikke materialgjenvinning fra farlig avfall som oppstår i bygge- og anleggsvirksomhet. En kan anta at det som sorteres ut av metall, papir og plast, sendes til materialgjenvinning, mens treavfallet mest sannsynlig benyttes til energigjenvinning. Avfall som benyttes til tilbakefylling, blant annet i forbindelse med veiunderlag og dekkmasser, regnes også som materialgjenvinning i denne sammenhengen.

Statistikken for behandling av avfall er basert på opplysninger fra et utvalg av avfallsinnsamlere i Norge. Beregningene viser at 60 prosent av avfallet fra byggeaktivitet ble levert til materialgjenvinning. Henholdsvis 28 og 11 prosent av avfallet ble levert til energigjenvinning eller deponering, i følge ssb.no.

Stikkord: