Conpot

Klart for Førdepakken

- Førdepakken skal gi bedre og tryggere trafikksituasjon i Førde sentrum, for bilister, kollektivtransport, gående og syklende. Forbedringene kjem både gjennomgangstrafikken og lokal trafikk til gode.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i samarbeid med et forslag fra regjeringen om utbygging og finansiering av Førdepakken i Førde kommune i Sogn og Fjordane.

Forslaget ble lagt frem i statsråd i forrige uke.

Førdepakken omfatter 20 prosjekt og tiltak på riksveg, fylkesveg og kommunal veg, mellom annet disse:

  • Bygging av 550 meter ny fylkesveg på strekninga Angedalsvegen – Hafstadvegen. Prosjektet omfatter ny veg og bru over Jølstra, med tilrettelegging for gang- og sykkeltrafikk.
  • Prosjektet «Fylkesveg 481 Angedalsvegen:  Førdehuset – Prestfossbrua –  Skora» har en samlet lengde på 2,8 kilometer og vil gi en bedre og tryggere trasé for gående og syklende. Tiltakene vil også forenkle tilkomsten til Førde sentralsjukehus.
  • Prosjektet «E39/riksveg 5 Fjellvegen som hovedgate»: Omfatter ei strekning på om lag en kilometer i Hafstadvegen, fra avkjøringen til Naustdalsvegen og fram til E39. Strekningen blir utvidet med bredere kjørefelt og sykkelfelt på begge sider av vegen.
  • Ny fylkesveg på den vel 500 meter lange strekningen Halbrendsøya – Øyrane. Prosjektet omfatter ny bru over Jølstra og tilkopling til eksisterende kommunal veg med samband til rundkjøring og riksveg 5, med fortau på begge sider av vegen.
  • 100 millioner kroner er sett av til uspesifiserte sentrumstiltak. Det er lagt opp til at midlene blir brukt til gang- og sykkelveier og mindre utbedringer.

Økonomisk ramme på 1,65 milliarder kroner 

Førdepakken  har en samla økonomisk ramme på om lag 1,65 milliarder kroner. I tråd med tidligere lokalpolitiske vedtak skal pakken finansieres ved en kombinasjon av bompenger og statlige, fylkeskommunale og kommunale midler.

Rentekompensasjon for bompengelån – skal komme trafikantene til gode 

– Førdepakken vil kunne få fordel av bompengereformen som regjeringen har lagt fram. I reforma er det foreslått at staten tar en del av renteutgiftene i lånefinansierte bompengeprosjekt. Regjeringen legg videre opp til ei omorganisering fra dagens mange bompengeselskap til et fåtalls selskap. Dermed bidrar vi til at mer av bompengene går til vegformål og mindre til administrasjon og finansiering, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Stikkord: