Conpot

Samferdselsministeren kjører Oslo-Trondheim og Trondheim-Kristiansand

Nok en gang setter samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen seg bak rattet for å erfare tilstanden på vei og annen infrastruktur.

– Denne gangen kjører jeg rv 3 til Trondheim og E39 fra Trondheim til Kristiansand. Dette er regioner hvor innovasjon og industri står sterkt, og hvor ikke minst næringslivet trenger effektiv og pålitelig transportinfrastruktur, sier samferdselsministeren.

Reisen starter 22. juni i Oslo. Som ved tidligere turer får samferdselsministeren følge av sitt politiske mannskap. De møter næringslivet, innbyggere, yrkessjåfører, organisasjoner, transportetatene, politiet, lokalpolitikere og andre som er engasjert i vei og annen transportinfrastruktur.

Nye løsninger – smartere organisering

– På disse turene møter jeg et stort engasjement for vei og annen samferdsel. Det handler om hverdagen deres, og ofte om utviklingen av bo- og arbeidsregioner. I Norge er både befolkning og industri spredt – vi trenger veier, ferjer, tog og fly for å binde regioner og arbeidsmarkeder sammen. Samtidig opplever mange at staten har vegret seg for å bruke penger på nødvendig oppgradering og vedlikehold. Nå betaler vi prisen for denne unnlatelsessynden med et veinett som mange steder har gått ut på dato.

– Denne regjeringen gikk til valg på nye løsninger og smartere organisering av offentlig og privat innsats. Gjennom økte bevilgninger og bedre organisering er vi nå i gang med å redusere vedlikeholdsetterslepet

– Vi som er politikere må komme oss ut og se med egne øyne hva behovene og utfordringene er. Derfor kjører jeg viktige veistrekninger og møter folk hvor de bor og jobber.

Stikkord: