Conpot

Gjennomslag for moms på kabotasje

Et samlet Storting ber regjeringen om å legge til rette for at selskaper som kjører kabotasje i Norge, skal betale moms. Bra, sier leder i Yrkestrafikkforbundet.

– Det er meget bra at Stortinget nå ber regjeringen om å harmonisere momsreglene innen kabotasjetransporten, noe vi også ba om under høringen i Stortingets finanskomite.  Slik det er i dag, at selskaper som kjører kabotasje slipper å betale moms, er ikke akseptabelt og gir dem en uforholdsmessig stor konkurransefordel, sier Svein Furøy, leder i Yrkestrafikkforbundet.

Kabotasje er transport som foregår i Norge, drevet av et utenlandsk transportørfirma. Det er i utgangspunktet ikke tillatt, men selskaper i EØS kan foreta midlertidig kabotasje i Norge.
Furøy viser til at Statistisk Sentralbyrå, som bygger på Eurostats undersøkelser i medlemsstatene,  anslår at 6,1 prosent av all godstransport på vei i 2013 var kabotasjetransport, noe som er et en økning på hele 301,5 prosent fra 2009.  I transportnæringen er det enighet om at denne statistikken er noe usikker, men at den i alle fall ikke overvurderer omfanget av kabotasjevirksomheten.

Store summer

– Her er det snakk om store summer som ikke blir krevd inn. Derfor er vi glade for at stortinget tar problemet på alvor, forklarer Furøy.

Tidligere har YTF krevd at alle selskaper, også utenlandske, som skal drive transportvirksomhet i Norge, registreres i momsregisteret, at momsregistret bransjerettes og at registeret er elektronisk tilgjengelig for kontrollinstansene. Forbundet mente dessuten at grensen for momsplikt på transporttjenester må senkes til null, slik at alle som utfører transportoppdrag i Norge betaler moms.

Forslaget

Stortinget ber regjeringen gjøre endringer i merverdiavgiftsregisteret slik at utenlandske selskaper som driver innenlandsk transport av personer og gods i Norge (kabotasje) rubriseres som egen kategori.

Stortinget ber regjeringen legge til rette for at alle selskaper som driver transportvirksomhet i Norge, svarer merverdiavgift til den norske staten etter norske regler.

Stortinget ber regjeringen legge til rette for at skattemyndighetene intensiverer kontrollen med transportnæringen for å hindre skatteunndragelser og ytterligere konkurransevridning til fordel for utenlandske transportører.

– Vi håper nå at regjeringen følger opp stortingets vedtak, slik at alle selskap møtes med de samme kravene, og at ingen kan dra nytte av manglende vilje, eller muligheter til å kreve inn moms, mener Furøy.

Stikkord: