Conpot
  • vintervei vei snø

Stort behov for investeringer i transportsektorene

Dersom vei, jernbane, fly og båttrafikk skal holde tritt med utviklingen fram til 2050, er det behov for investeringer på godt over 1.500 milliarder kroner.

Fakta om analysen

  • Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens samlede transportpolitikk i ti år framover, men revideres hvert fjerde år. Det siste planforslaget gjelder fra 2014-2023 og ble vedtatt i 2013.
  • Nå er arbeidet med en ny transportplan for 2018-2028 i gang. Transportetatene (Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket) og Avinor lager en rekke utredninger.
  • Mandag la de fire etatene fram en såkalt perspektivanalyse der de gjør opp status i dag, og ser fram mot behovene i 2050.
  • I analysene presenteres investeringsbehov på mer enn 1.500 milliarder kroner de kommende 35 årene. (©NTB)

Det går fram av perspektiv- og stamnettutredninger utarbeidet hos transportetatene og Avinor. Utredningene beskriver behov og muligheter for utvikling i de ulike transportsektorene de kommende 35 årene og skal brukes som grunnlag for kommende Nasjonale transportplaner (NTP).

Riksveinett

Hvis det norske riksveinettet skal rustes opp til å holde en god standard, er det behov for investeringer på 1.000 milliarder fram til 2050, heter det i rapporten fra Statens vegvesen.

– Det er et stort gap mellom dagens standard og det veinettet vi bør utvikle på sikt, sier fungerende veidirektør Lars Aksnes.

Ønskemålet er et riksveinett der forfallet er fjernet med nesten 2.000 kilometer firefeltsvei, 550 kilometer kollektivfelt, en dobling i gang- og sykkelnettet og der de 195 identifiserte skredpunktene langs norske riksveier, er sikret.

Usikre anslag

Vegvesenet sier selv at kostnadsanslagene er usikre og vanskelige å tallfeste. I de nye og høyere tallene fra Statens vegvesen er kostnadene ved en ferjefri E39 tatt inn. Anslaget øker også med 200 milliarder når kostnadene til kollektivsatsing rundt de store byene tas med.

– 1.000 milliarder høres mye ut. Men fordelt på 35 år blir det en økning fra dagens investeringsnivå på 20 milliarder til 28,5 milliarder årlig, påpeker Aksnes.

Tredobling av persontrafikk

Jernbaneverket vil doble godstrafikken og tredoble persontrafikken rundt de store byene til en antatt prislapp på 500 milliarder kroner. Av dette ønsker Jernbaneverket å bruke 400 milliarder til tiltak for persontrafikken og 100 milliarder til gods.

– For oss er ikke dette en veldig stor økning fra det investeringsnivået vi har oppnådd de siste årene. De årlige investeringene vil gå opp fra 11-12 milliarder i dag til 14 dersom perspektivanalysen skal følges, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Dobling i flytrafikk

Luftfarten i Norge holder en svær god standard i dag, og fram mot 2050 tror Avinor at den norske flytrafikken nesten vil doble seg fra 50 millioner passasjerer i fjor til 90 millioner passasjerer i 2050.

– De største lufthavnene er helt sentrale. Det er helt nødvendig å sikre kapasiteten ved Oslo, Bergen og Stavanger framover. Det må også investeres i trafikkøkende tiltak i Trondheim, Tromsø og Ålesund, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor. Han anslår det årlige investeringsbehovet ved lufthavnene til 5 milliarder kroner årlig, eller 175 milliarder fram mot 2050.

Førerløs skipstrafikk

Kystverket presenterer ikke kostnadsanslag for sin utvikling, men kystdirektør Kirsti Slotsvik tegner et framtidsbilde med store forandringer i skipsfarten.

– I framtida vil vi se førerløse lasteskip og omfattende endringer i seilingsmønster som gjør nordområdene enda viktigere. For Kystverket handler det ikke så mye om utvikling av infrastruktur og investeringer, men en omlegging der teknologi og innovasjon blir viktigere, sier Slotsvik. (©NTB)

Stikkord: