Conpot

Ønsker tettere kontrollsamarbeid

Tettere kontrollsammarbeid er nødvendig sier leder i Yrkestrafikkforbundet (YTF) Svein Furøy på Transportkonferansen.

– Kontrollinstansene bør i fortsettelsen trekke arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene med i kontrollarbeidet for å drøfte opplegg, innretning og omfang av den. Jeg tror vi har noe å bidra med og jeg vil tro at myndighetene også ser nytten av et slikt samarbeid, sa forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet på Transportkonferansen som Arbeidstilsynet arrangerte i Oslo torsdag.

Furøy pekte på at kontroller, krav til dokumentasjon og sanksjoner er avgjørende både for kampen mot sosial dumping, arbeidsmiljøkriminalitet og konkurransevilkårene i norsk transportnæring.

– Et nært samarbeid mellom kontrollinstansene og partene i næringen vil etter min oppfatning være en naturlig oppfølging av et tre parts bransjesamarbeid. Jeg tenker da i retning av en egen referansegruppe som møtes et par ganger årlig, sa Furøy som understreket behovet for en nærmere koordinering av myndighetenes kontrollinnsats.

– Vi har gjentatte ganger tatt til orde for en bedre samordning slik at Vegvesenet, Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og i noen grad også Tolletaten, opptrer sammen ute på veien. Viktig er det også at det reageres på lovbrudd der og da og at etatene både hver for seg og sammen, har nødvendige sanksjonsmuligheter, sa Furøy.

Stikkord: