Conpot

Momsmilliarder ruller ut av landet

- Mens norske politikere strever med budsjetter og skatteregler, ruller momsmilliardene bokstavelig talt ut av landet.

Vel vitende om at utenlandske transportører som tar oppdrag i Norge (kabotasje), er momspliktige her i landet, har norske skattemyndigheter gjort lite for å kreve inn moms fra utenlandske transportselskaper. Mens norske transportselskaper betaler moms, slipper utlendingene. Det er som kjent få som betaler moms frivillig, sa forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet under en høring i Stortingets finanskomité tirsdag.

Kabotasjetransport

Svein Furøy Yrkestrafikkforbundet

Svein Furøy reagerer på at utenlandske transportselskaper slipper å betale moms

Furøy viste til at Statistisk Sentralbyrå, som bygger på Eurostats undersøkelser i medlemsstatene, anslår at 6,1 prosent av all godstransport på vei i 2013 var kabotasjetransport – en økning på 301,5 prosent fra 2009. I transportnæringen er det enighet om at denne statistikken er beheftet med en viss usikkerhet og at den i alle fall ikke overvurderer omfanget av kabotasjevirksomheten. Ulovlig kabotasjevirksomhet fanges dessuten ikke opp av noen statistikk og Vegvesenets kontroller viser tydelig at kabotasjereglene brytes i rikt monn.

Med utgangspunkt i SSBs kabotasjestatistikk kan vi gå ut fra at transportoppdrag til en verdi av 2,7 milliarder kr unndras beskatning i Norge. I tillegg kommer altså ulovlig kabotasje og turbilmarkedet som i stor grad er overtatt av utenlandske selskaper. Her er imidlertid momssatsen lavere – 8 prosent.

Lave lønnskostnader, ingen eller små sosiale kostnader i hjemlandet og brudd på norske skatte- og avgiftsregler skaper en konkurransevridning norske selskaper i lengden ikke kan leve med, hevdet Furøy.

Krever registrering i momsregisteret

Yrkestrafikkforbundet krever nå at alle selskaper, også utenlandske som skal drive transportvirksomhet i Norge, registreres i momsregisteret. I tillegg til dette at momsregistret bransjerettes og at registeret er elektronisk tilgjengelig for kontrollinstansene. Forbundet mener dessuten at grensen for momsplikt på transporttjenester må senkes til null, slik at alle som utfører transportoppdrag i Norge betaler moms.

Forbundet peker dessuten på at oppfølgingen av norske skatteregler overfor transportbransjen krever bedre kontrollverktøy og økt kontrollinnsats. Spesielt viktig er det at ulike kontrollmyndigheter samordner sin virksomhet. I dette tilfelle gjelder det Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Statens vegvesen, Politiet og Tolletaten.

Stikkord: