Conpot
  • lastebil kabotasje volvo

Flere kontroller viser effekt

Dekk- og kjettingskontroller utføres på vegnettet i hele regionen, men størst fokus har grenseovergangene med stor andel tungbiltrafikk inn til landet. I løpet av de tre siste månedene i 2014 ble 1 600 lastebiler og 1 200 tilhengere kontrollert.

Kontroll av dekk og kjetting står i fokus når Statens vegvesen kontrollerer tunge kjøretøy i vinterhalvåret. Våre kontroller skal blant annet ivareta trafikksikkerheten og sikre en best mulig fremkommelighet på vegene, sier leder av Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen Region nord Jørn Simonsen.

En intensivert kontrollaktivitet i desember, hvor vi kontrollerte like mange kjøretøy som de to foregående månedene til sammen, viser at tilstanden for samtlige kjøretøy har forbedret seg betraktelig. Dette spesielt sett i sammenheng med tilsvarende perioder i 2013.

Vinterutrusningskontroller

Vedlagte tabell viser gjennomførte vinterutrustningskontroller i Region nord i perioden oktober-desember 2014.

Tabellen viser mengde kontrollerte tunge kjøretøy, samt hvor stor andel av de kontrollerte som har resultert i reaksjoner. Som det fremgår er det i løpet av perioden en markert forbedring når det gjelder tilstanden for både motorvogner og tilhengere. Forbedringspotensialet ser vi spesielt for tilhengere hjemmehørende i land utenfor Norge og Norden. Sett i lys av at krav til vinterdekk også på tilhengere trådte i kraft fra 1. januar 2015 er det i tiden fremover all grunn til å ha fokus på dekkene på tilhengerne, og da kanskje spesielt på de som kommer fra land utenfor Norge og Norden.

Nye krav fra nyttår

Fra 1. januar 2015 ble kravene til vinterdekk på tunge kjøretøy innskjerpet ytterligere. Nå er det krav til vinterdekk med minst 5 millimeter mønsterdybde på samtlige hjul. Dette gjelder både for hjul på lastebiler og tilhengere med totalvekt over 3 500 kg.

Nytt er også at alle biler over 3 500 kg, som brukes i næringsvirksomhet, må medbringe en gyldig bombrikke som er knyttet opp til den aktuelle bilen. Dette er et krav som gjelder både for norske og utenlandske biler, uansett hvor i landet kjøringen skjer. Hensikten med brikken er å sikre at alle kjøretøy belastes de avgifter det enkelte kjøretøy skal betale for å kjøre på det norske vegnettet.

Statens vegvesen vil i sine tungbilkontroller i tiden fremover også ha fokus på kontroll av om bilene har den pålagte bombrikken. Disse kontrollene vil ha størst fokus ved grense-overgangene inn til Norge, men vil også inngå som en del av alle kontroller av tunge kjøretøy.

Reaksjonen dersom det avdekkes at en bil ikke har bombrikke er et forelegg på kr. 8 000,-. Dersom forelegget ikke betales innen 2 uker økes beløpet til kr. 12 000,-. Skulle en bil bli stanset innen en periode på 2 år og den heller ikke da har brikke er gebyret på kr. 16 000,-.

Kontroll av påbudet om bombrikke vil også bli utført av tollvesenet og politiet.

Stikkord: