Conpot

Nye motorveier skal få høyere fartsgrense

Samferdselsdepartementet har gitt Vegdirektoratet beskjed om at nye motorveier heretter skal dimensjoneres for fartsgrense på 110 km/t.

Hittil har kravet vært en fartsgrense på 100 km/t. Denne økningen i veistandarden er beregnet å medføre en kostnadsøkning på 7 prosent. De nye signalene for bygging av motorveier i de to høyeste veiklassene H8 og H9 (nasjonale hovedveier med årsdøgnstrafikk 12.000-20.000 og over 20.000) går fram av et brev som departementet sendte til Vegdirektoratet 20. november.

Der blir det også opplyst at Vegdirektoratet i et notat i juli i år vurderte konsekvensene av å øke fartsgrensen for nye motorveier både til 110 km/t og til 120 km/t. I notatet, som har vært unntatt offentlighet, men som nå er frigitt, påpeker Vegdirektoratet flere uheldige konsekvenser av økte fartsgrenser og advarer spesielt mot å øke fartsgrensen på nye motorveier til 120 km/t.

Flere drepte og skadde

Vegdirektoratet viser til beregninger som er foretatt og skriver i notatet at å øke fartsgrensen til henholdsvis 110 km/t og 120 km/t gir en økning i ulykker og samfunnskostnader som ikke kan oppveies av de positive gevinstene ved redusert reisetid.

– Det er betydelige forskjeller mellom en eventuell fartsgrense på 110 km/t og 120 km/t. Vegdirektoratet er særlig opptatt av den beregnede økningen i ulykker og antall drepte og skadde, heter det i notatet.

Vegdirektoratet mener at vurderingen av konsekvenser gir grunnlag for «å velge bort» muligheten for en eventuell fartsgrenseøkning til 120 km/t. Samferdselsdepartementet har valgt å følge dette rådet.

Økte kostnader

Notatet fra Vegdirektoratet inneholder også beregninger av kostnadene ved å dimensjonere motorveier for henholdsvis 110 km/t og 120 km/t. Som eksempel er valgt prosjektet Rugtvedt-Dørdal på E 18 i Bamble i Telemark.

Strengere krav til linjeføring medfører ekstra kostnader på cirka 100 millioner kroner ved en fartsgrense på 110 km/t, sammenlignet med å bygge motorveien for fartsgrense 100 km/t. Dette er en kostnadsøkning på cirka 3 prosent for dette prosjektet, som opprinnelig er kostnadsberegnet til cirka 4 milliarder kroner.

Med en fartsgrense på 120 km/t blir kostnadsøkningen 400-450 millioner kroner, det vil si en økning på 10-11 prosent, skriver Vegdirektoratet.

Beslutningen om å bygge motorveien med fartsgrense 110 km/t på strekningen Rugtvedt-Dørdal ble tatt av Samferdselsdepartementet tidligere i høst. Beskjed om dette ble gitt til Vegdirektoratet allerede den 18. september. (©NTB) (©NTB)

Stikkord: