Conpot
  • kabotasjekriminalitet

Lite effektiv håndheving fra politiets side

Vi bør følge svenskenes eksempel og heve gebyrene for brudd på kabotasjereglene. Samtidig må Statens vegvesen får gebyrmyndighet og myndighet til å holde tilbake kjøretøy som ikke gjør opp for seg.

– Politiet hjelper lite å heve gebyrer og øke kabotasjekontrollen dersom lovbryterne går fri som følge av manglende behandlingskapasitet i politiet, sier forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet.

Furøy viser til en reportasje i bladet ”Anlegg&Transport”, der det går fram at 95 prosent av anmeldte kabotasjeforhold i Romerike politidistrikt ikke ble fulgt opp.

– En ting er at manglende oppfølging av brudd på kabotasjereglene virker demotiverende for kontrollmyndighetene. Verre er det at det undergraver respekten for det regelverket vi har og signaliserer at det egentlig er fritt fram for utenlandske transportører i det norske transportmarkedet. Regelbrudd får likevel ingen konsekvenser, sier Furøy.

Tallene fra Romerike støtter opp om tilbakemeldinger fra kontrollører YTF har vært i kontakt med. – Vi får beskjed om at kontrollene blir gjennomført, men anmeldelsene som leveres blir ikke fulgt opp av politiet i etterkant, forteller Furøy.

Han viser til at utenlandske kjøretøy med underbetalte sjåfører erobrer stadig større deler av norske transportmarkedet. I følge Statistisk Sentralbyrå utgjorde kabotasjetransport 6,1 prosent av norsk godstransport på vei i 2013. Det er en økning på 301,5 prosent fra 2009. Dette rammer et segment av transportmarkedet, altså den delen som er direkte utsatt for konkurranse fra utlandet. Og da blir prosentene ganske store.

– Dette er en svært ulik konkurranse. Intensivert kabotasjekontroll er et av flere tiltak i kampen mot sosial dumping i transportnæringen. Da må vi sørge for at kontrollen blir effektiv og at bestemmelsene håndheves, sier Furøy.

Stikkord: