Conpot
  • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Mer til vei og jernbane

Regjeringen foreslår økte tildelinger til veg og jernbane over statsbudsjettet for 2014. Blant annet vil vedlikehold av jernbanen få et ekstra løft

– Regjeringen foreslår økte tildelinger til veg og jernbane over statsbudsjettet for 2014. Blant annet vil vedlikehold av jernbanen få et ekstra løft, og vi tildeler midler til å utbedre skader på veg- og jernbanenettet etter flommen på Vestlandet tidligere i haust, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Regjeringa foreslår 10 millioner kroner til å utbedre skadene som flommen på Vestlandet påførte riksvegnettet i Hordaland og Sogn og Fjordane i oktober i år, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det er foreslått å sette av til sammen 66 millioner kroner til riksveginvesteringer. Av dette er 40 millioner kroner foreslått til å kjøpe ut eiendom for å legge til rette for framtidig bygging av ny E18 på strekningen Lysaker-Ramstadsletta i Akershus.

Det er sett av 10 millioner kroner til å løyse ut næringseiendom langs traseen på riksveg 110 mellom Simo og Ørbekk. For å sikre tilstrekkelig framdrift i prosjektet, som inngår i Bypakke Nedre Glomma, bør utløysinga av eiendom helst skje i 2014.

16 millioner kroner skal dekke den statlige delen av merkostnadene knyttet til bygging av fylkesveg 115 Vamma-Ringnesdalen, som er en sideveg for E18 i Østfold.

I samband med endring av den differensierte arbeidsgiveravgifta fra 1. juli 2014 var det mellom anna lagt opp til å kompensere statlig kjøp etter gjeldende avtaler. Det blir derfor foreslått å øke tildeling til statlig kjøp av riksvegfergetjenester med 8 millioner kroner.

Forlenget bompengeinnkreving på E18 gjennom Vestfold

Regjeringa går inn for å redusere bomtakstane på E18 gjennom Vestfold fra 88 kroner til 57 kroner. Dette er et viktig grep for å styrke trafikksikkerheten på sideveiene til E18. Regjeringen tar utgangspunkt i den kommende bompengereformen, og vil i ei overgangsordning imøtekomme fylkeskommunen sitt ønske om å forlenge perioden for innkreving av bompenger for hele E18 gjennom Vestfold fra 15 til 20 år.

– Dette vil gi samla bompengetakst på E18 gjennom Vestfold på om lag 57 kroner, mot 88 kroner i dag, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Jernbane: midler til utbedring av skader etter flom på Vestlandet

Regjeringa foreslår 12 millioner kroner til å dekke kostnader til utbedring av skader på Bergensbanen og Flåmsbanen i samband med flommen på Vestlandet i oktober 2014. Begge banene ble da stengte for trafikk. Tildelingen er foreslått fordelt med 6 millioner kroner til begge av strekningene.

Stikkord: