Conpot

Mer fraktes i utenlandske biler

Lastebiler fraktet i alt 14,7 millioner tonn gods mellom Norge og utlandet i 2013. Utenlandske lastebiler transporterte 64,3 prosent av dette, i følge nye tall fra ssb.no

Dermed økte utenlandske selskaper sine andeler av utenlandstransporten med 2,2 prosent fra 2012.

Totalt transporterte utenlandske lastebiler 10,6 millioner tonn gods til, fra og i Norge i 2013. Dette tilsvarer en økning på 15,1 prosent siden 2012. De utenlandske lastebilene stod likevel kun for 3,8 prosent av den totale transporterte mengden innenlands i Norge, og mellom Norge og andre land.

Økt transportarbeid med utenlandske biler

Det samlede transportarbeidet i Norge, og mellom Norge og utlandet, var på i alt 30,1 milliarder tonnkilometer i 2013. Transportarbeidet utført med utenlandske lastebiler i forbindelse med turer til, fra eller i Norge utgjorde 9,0 milliarder tonnkilometer. Det er 2,0 milliarder tonnkilometer mer enn i 2012. Av norske lastebilers transportarbeid på i alt 21,2 milliarder tonnkilometer, var 18,3 milliarder kjøring i Norge. Det vil si at de utenlandske bilene stod for 30 prosent av det totale transportarbeidet med lastebil i 2013. Siden 2008 har transportarbeidet med utenlandske lastebiler økt med 37 prosent, mens de har økt sin andel av det totale transportarbeidet med 6 prosentpoeng i perioden.

Mer tredjelandskjøring

I 2013 ble 3,8 millioner tonn av godset som de utenlandske bilene fraktet til eller fra Norge, transportert i tredjelandskjøring. Året før var godsmengden 2,3 millioner tonn. Transportarbeidet utgjorde 4 milliarder tonnkilometer.

Polske lastebiler størst på kabotasje

I 2013 var det polske lastebiler som utførte mest kabotasjekjøring i Norge. De fraktet 307 500 tonn gods fra ett sted i Norge til et annet. Dette utgjorde om lag 14 prosent av alt godset polske biler transporterte i forbindelse med sine turer til, fra og i Norge. De polskregistrerte bilene hadde også mest tredjelandskjøring. 1,1 millioner tonn gods ble kjørt mellom Norge og et annet land enn Polen.

Totalt ble 1,1 millioner tonn gods transportert i kabotasje i Norge i 2013. Det var kun 0,4 prosent av alt gods som ble fraktet med norske og utenlandske biler innenfor Norges grenser det året. Norske lastebiler fraktet 303 200 tonn gods i kabotasjekjøring utenlands i 2013.

Stikkord: