Conpot

Innenlands godstransport vokser jevnt

Totalt utførte norske lastebiler et transportarbeid på nesten 5,5 milliarder tonnkilometer i 2. kvartal 2014, i følge nyeste tall fra SSB.no

Av 5,5 milliarder tonnkilometer, utgjorde turer innenlands 4,8 milliarder tonnkilometer, og utenlandske turer utgjorde 0,7 milliarder tonnkilometer.

Det innenlandske transportarbeidet økte med 2,0 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2013, mens det for utenlandske turer var en nedgang på 7,7 prosent i samme periode. I alt fraktet norske lastebiler 77,9 millioner tonn gods innenlands og 1,3 millioner tonn utenlands i 2. kvartal 2014. Det vil si at transportmengden økte med 17,1 prosent innenlands sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2013, mens den var uendret for utenlandstransportene.

Transport av masse dominerer i antall tonn

Det er transport av stein, grus, sand og jord med videre som dominerer de innenlandske transportene, dersom man måler i  antall tonn.

Dette utgjorde 50,5 millioner tonn i 2. kvartal 2014, og tilsvareer hele 65 prosent av den totale transporterte mengden innenlands.

Bearbeidede varer og stykkgods utgjorde 12 millioner tonn, tilsvarende en andel på 15 prosent, og nærings- og nytelsesmidler utgjorde 6 millioner tonn, tilsvarende 8 prosent.

Målt i tonnkilometer

Tar man hensyn til hvor langt godset transporteres, blir bildet litt annerledes. Grustransportene er korte, og følgelig utgjør de en betydelig lavere andel målt i tonnkilometer. Andelen var 29 prosent i 2. kvartal i år.

Derimot var både transport av nærings- og nytelsesmidler og bearbeidede varer og stykkgods omtrent like store, med en andel av tonnkilometerproduksjonen på henholdsvis 23 og 28 prosent.

Kortere transportlengde per tonn

Den gjennomsnittlige transportlengden per tonn for nasjonal transport gikk ned fra 71,0 til 61,8 kilometer sammenlignet med 2. kvartal 2013.

For den internasjonale transporten gikk gjennomsnittlig transportlengde ned fra 566,4 til 511,0 kilometer per tonn.

Mer egentransport

Biler i egentransport fraktet i alt 35,4 millioner tonn gods i 2. kvartal 2014. Dette utgjorde 44,8 prosent av den totale godsmengden.

Egentransportens andel av transportarbeidet var på 23,9 prosent. Dette er 4,1 prosentpoeng mer enn i samme periode i 2013.

Stikkord: