Conpot

Ingen tvil om gjennomføringsevnen

Fungerende vegdirektør Lars Aksnes mener at det er skapt et feilaktig inntrykk av mulige forsinkelser på flere vegprosjekter. Han mener det ikke er noe å si på gjennomføringsevnen i Statens Vegvesen.

I forskjellige medieoppslag de siste dagene reises det spørsmål om Statens vegvesens gjennomføringsevne for flere store vegprosjekter i henhold til fastlagte planer.

– E6 Ringebu, Omangsvollen – Grundset ved Elverum og E39 Rogfast vil bli ferdigsstilt i henhold til vårt handlingsprogram, sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes.

E6 Ringebu

Vegvesenet bygger nå en strekning på 34 km til seks milliarder kroner på E6 Frya – Sjoa. Planlagt åpning er i 2016 – og prosjektet er finansiert med statlige midler og bompenger.

De to endeparsellene Ringebu – Frya og Sjoa – Otta er tenkt finansiert med statsmidler. Kostnadene er beregnet til 2,5 milliard.

I Vegvesenets handlingsprogram er begge parsellene tenkt bygd og finansiert i perioden 2018-2023. En antatt oppstart er tidligst i 2019-20. Endelig oppstart vil bli bestemt etter at NTP 2018-27 er behandlet i Stortinget. Det er vedtatt reguleringsplan på parsellen Sjoa – Otta.

– En fornyet reguleringsplanlegging som foregår i Ringebu nå vil gjøre at det tar lenger tid til vi har godkjent reguleringsplan for denne parsellen. Men med antatt byggestart i 2019-20 som det er lagt opp til i vårt handlingsprogram vil den pågående planprosess ikke utsette byggestarten, sier Aksnes.

De økte planleggingskostnader finansieres med statsmidler.

Rv3/25 Løten – Elverum

Vegprosjektet Omangsvollen – Grundset har godkjent reguleringsplan og er 26 kilometer langt. Prosjektet har et kostnadsoverslag på 4,1 milliarder kroner, fordelt på 2,6 milliarder i bompenger og 1,5 milliard i statsmidler.

Statsmidlene er i Vegvesenets handlingsprogram fordelt med 230 millioner i 2014-17 og 1,23 milliard i 2018-23. Av de 230 millioner i 2014-17 er 50 satt av i 2016 og 180 i 2017. I Nasjonal transportplan står det at prosjektet skal starte i første fireårsperiode og sluttføres i siste seksårsperiode.

– I tråd med Nasjonal transport og vårt handlingsprogram skal prosjektet få finansiering fra 2016, men hoveddelen av finansieringen vil komme i perioden 2018-23. Vi vet mange håper at prosjektet vil stå ferdig allerede i 2018. Det er nok urealistisk rask fremdrift tatt NTP-opplegget i betraktning, men vi vil holde god fremdrift. Det er forutsatt at fremdriften ikke vil forsinkes ved organisering som OPS prosjekt, sier Aksnes.

Han mener at organisert som et OPS-prosjekt viser Vegvesenets erfaringer fra tidligere OPS-prosjekter at slik organisering ikke vil føre til senere åpning av strekningen.

E39 Rogfast

Vegdirektoratet har god kontakt med Samferdselsdepartementet om finansiering og framdrift av E39 Rogfast slik at det skal være mulig å starte prosjektet som planlagt i første fireårsperiode av Nasjonal transportplan 2014-23.

– Jeg har god tro på at vi kan holde på ferdigstillelse av Rogfast i 2023, sier Lars Aksnes.

Stikkord: