Conpot
  • maskin gravemaskin anlegg volvo anleggsmaskin

Vil oftere bruke totalentrepriser

Totalentrepriser blir vanligere på større offentlige anleggsoppdrag. Da får entreprenørene større muligheter til å bruke sin kompetanse til å finne gode løsninger på utfordringene, mener Statens vegvesen.

Samferdselsdepartementet gir tydelige signaler om at dette er veien å gå.

Utførelseskontrakter der byggherren har ansvaret for prosjektering, har vært mest vanlig i det norske transportmarkedet, skriver departementet i sitt budsjettforslag for 2015, og fortsetter:

– Transportetatene vil medvirke til økt effektivitet i anleggsbransjen gjennom å ta i bruk kontraktsformer som utnytter og utvikler kompetansen i leverandørleddene. Dette blir gjort ved økt omfang av totalentrepriser. Entreprenørene blir da engasjerte i en tidligere fase, noe som bedre utnytter deres kompetanse. Det vil være krevende for entreprenører og rådgivere å gå inn i ny kontraktsform dersom dette bare gjelder enkeltprosjekter. Det bør derfor legges opp et program der flere prosjekt blir gjennomført med totalentrepriser, slik at bransjen kan ha et langsiktig perspektiv på kompetanseoppbyggingen sin.

Totalentreprise-satsing

Og overgang til mer bruk av totalentreprise er ikke bare signaler i et budsjettforslag. Statens vegvesen skal oppgradere riksveitunnelene, og bare i Nord-Norge står det 44 tunneler på listen over tunneler som skal oppgraderes. Formålet er å forebygge og redusere konsekvensene av kritiske hendelser etter krav fra den såkalte Tunnelsikkerhetsforskriften. En pakke med seks tunneler på Helgeland og i Salten skal etter planen lyses ut på slutten av dette året.

I Region nord skal de gjennomføre kontraktene som totalentrepriser. Kontraktsformen er foreløpig lite brukt i Vegvesenet, men ifølge prosjektleder Steinar Livik er det så langt positive erfaringer.

Gir entreprenørene større frihet

– Totalentreprise gir entreprenørene større frihet og muligheter til å bruke sin kompetanse til å finne gode løsninger på utfordringene. De skal følge våre retningslinjer og krav, og vi skal ha samme kvalitet som tidligere, men vi gir færre instrukser på hvordan oppgavene skal utføres, forklarer han på vegvesenets nettside.

Etter planen skal det lyses ut ny pakke i 2015/2016. Oppgraderingen av tunnelene på det transeuropeiske vegnettet (TEN-T) skal være gjennomført innen april 2019. De øvrige riksvegtunnelene har samme krav, men det vil være avhengig av bevilgning, fremdrift og kapasitet i markedet.

Stikkord: