Conpot
  • Ketil Solvik-Olsen samferdselsminister

Skal bruke mer penger på vei og jernbane

- Økte investeringer i veg og jernbane, vedlikeholdsetterslepet i sektoren reduseres for første gang på tiår og storsatsning i kystforvaltningen, sier Solvik-Olsen.

H/FrP-regjeringens budsjettforslag inneholder 54,6 milliarder kroner til samferdsel. Det er 14,1 prosent over budsjettforslaget for 2014 fra den rødgrønne regjeringen. Men like viktig er det at sektoren nå omorganiseres for å bli langt mer effektiv, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om statsbudsjettet for 2015.

– Vi må ta vare på den infrastrukturen vi har. Over mange år har vedlikeholdsetterslepet økt på veg og bane. I 2015 endres dette. For første gang på flere tiår vil vedlikeholdsetterslepet på veg bli redusert. Kombinert med effektiviseringsgevinster vil man også på jernbanesiden få til stans i veksten av vedlikeholdsetterslepet, sier Solvik-Olsen.

SD_Presentasjonsplansjer_hoved

Drift og vedlikehold av dagens infrastruktur skal ha høy prioritert.

 

Samferdselsbudsjettet kort oppsummert

  • Regjeringen foreslår at samferdselsbudsjettet for 2015 blir på 54,6 milliarder. Dette er en økning på 10 prosent, sammenlignet med saldert budsjett 2014.
  • Regjeringens hovedprioriteringer er:
  • Oppfølging av Nasjonal transportplan 2014-2023 med betydelig økte bevilgninger til vei, jernbane og sjøtransport.
  • Redusert vedlikeholdsetterslep på vei.
  • Bedre togtilbudet.
  • Økt satsing på fylkesveiene.
  • Kapitaltilskudd til infrastrukturfondet på 40 milliarder kroner.
  • Reform av samferdselssektoren.

(Kilde: Samferdselsdepartementet) (©NTB)

26,8 milliarder kroner til vegformål

Bevilgningene til vegformål øker med 18 prosent sammenlignet med budsjettforslaget for 2014 fra den rødgrønne regjeringen. Det ligger en klar prioritering i bunn.

– Vi skal sikre godt vedlikehold. I riksvegtunnelene vil det bli foretatt omfattende fornyingstiltak for å tilfredsstille kravene i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene. Dernest ønsker regjeringen rasjonell framdrift på prosjekter som allerede er i gang for å sikre effektiv ressursutnyttelse. I tillegg har vi rom for å iverksette nye, store vegprosjekter over hele landet, sier samferdselsministeren.

SD_Presentasjonsplansjer_veg_absoluttsiste

Regjeringen har blinket ut tre veiprosjekter som de vil vurdere å finansiere gjennom såkalt offentlig-privat samarbeid (OPS) i 2015. I løpet av 2015 vil regjeringen opprette et veiutbyggingsselskap som skal administrere den omdiskuterte OPS-ordningen. De tre aktuelle veiprosjektene ligger i henholdsvis Nordland og Troms, Hedmark og Hordaland. (©NTB)

Flere store prosjekter som i utgangspunktet har vært planlagt med høy bompengeandel kan startes opp med statlige bevilgninger. Alle store prosjekter som er forutsatt startet i 2015 gjennom handlingsprogrammet til Statens Vegvesen får oppstartsbevilgning. Det skal dessuten brukes 600 millioner kroner i 2015 til planlegging av ytterligere nye vegprosjekter. For eksempel vil det bli bevilget planleggingsmidler til mange viktige prosjekter på E39, E18 og E6.

Regjeringen foreslår at den såkalte rentekompensasjonsordningen for fylkesveier videreføres i 2015, og at investeringsrammen økes fra 2 milliarder kroner til 3 milliarder kroner. Det foreslås 272 millioner kroner (over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett) for å utbedre tunnelene på fylkesvegene og 200 millioner kroner til opprustning av fylkesvegene. Skredsikring på fylkesvegene videreføres. Til sammen utgjør dette et betydelig løft for fylkesvegene.

– Fylkesvegene er den kanskje største blant flere budsjettvinnere, med en økning på hele 67 prosent, sier Solvik-Olsen.

21 milliarder kroner til jernbaneformål

Regjeringen bedrer pendlerreisene ved å gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt. Bevilgningene til jernbaneformål øker med 12,1 prosent sammenlignet med budsjettforslaget for 2014 fra den rødgrønne regjeringen. Bevilgningene til Follobanen ligger langt foran det som var forutsatt etter to år i Nasjonal transportplan.

SD_Presentasjonsplansjer_jernbane

På Sørlandsbanen kommer det nytt og bedre togtilbud med langt flere avganger, og pendelen på Trønderbanen utvides sørover til Melhus. Det legges opp til å kjøpe inn ytterligere vognsett til NSB som vil styrke tilbudet på Østlandet og Jærbanen.

Med midler til Fornebubanen oppfylles ambisjonen om at staten bør bidra med inntil 50 prosent av kostnadene ved store investeringer i infrastruktur for kollektivtransporten i de fire største byene.

3 milliarder kroner til kystformål

Budsjettforslaget for Kystforvaltningsområdet er 14,4 prosent høyere enn den rødgrønne regjeringens forslag for 2014. Ansvaret for kystforvaltningen ble overført til Samferdselsdepartementet etter regjeringsskiftet i fjor, og det foreslås nå å sette av 10 prosent av avkastningen fra det nye infrastrukturfondet til å styrke sjøtransporten.

-Vi ønsker at nærskipsfarten skal bli en mer integrert del av transportnettet i landet. Resultatet er storsatsing hvor flere viktige prosjekter på kystområdet startes opp. Med unntak av Borg havn, Røsvikrenna, setter vi i gang utbygging og planlegging av farledstiltakene som ligger inne inn i første fireårsperiode i Nasjonal transportplan. I tillegg starter vi planlegging av en rekke prosjekter som ligger inne i neste seksårsperiode, sier samferdselsministeren.

I budsjettforslaget settes det av 10 millioner kroner til tiltak rettet mot havner gjennom en ny tilskuddsordning for havnesamarbeid.

Det foreslås å sette av 40 millioner kroner til å etablere en miljøbase/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen.
-Og etter mange år med utredninger og papirmølle, starter nå det fysiske arbeidet med utbåtvraket U 864 i Hordaland, sier Solvik-Olsen.

Omorganiserer sektoren – 40 milliarder kroner til investeringsfondet

Til det nye investeringsfondet for infrastruktur settes det av hele 40 milliarder kroner, slik at det nå totalt er 70 milliarder kroner i fondet. Dermed ligger regjeringen allerede foran sin egen ambisjon om 100 milliarder kroner i løpet av 5 år. Det planlagte vegutbyggingsselskapet skal etter planen etableres i løpet av 2015.

– Det er viktig for oss å kombinere økte bevilgninger med en gjennomgripende reform av sektoren. Bare slik kan vi få fart på utbyggingshastigheten og få bedre effekt av ressursbruken. Disse grepene vil gi en mer stabil og forutsigbar finansiering og planlegging av viktig infrastruktur. Vi fortsetter dessuten arbeidet med jernbanereform, nasjonal havnestrategi og for en bompengereform, sier samferdselsministeren.

Stikkord: