Conpot
  • kabotasjekriminalitet

Mer til kabotasjekontroll

Yrkestrafikkforbundet har lenge kjempet for intensivert kontroll av tyngre kjøretøy, likere konkurransevilkår og bedre arbeidsforhold i transportsektoren.

– Skal vi få bukt med de useriøse aktørene i markedet og sørge for skikkelig arbeidsforhold for sjåfører, er økte bevilgninger til kontroll svært viktig, sier forbundsleder i YTF, Svein Furøy. Han er derfor svært tilfreds med at kabotasjekontrollen endelig økes og at Arbeidstilsynet får mer å rutte med i året som kommer.

Arbeidstilsynet som tilsynsorgan har fått økte bevilgninger på 38 millioner kroner. YTF forutsetter at en vesentlig del av disse midlene går til bransjeprogrammene og kontrolltiltak. – Dette er svært viktig for transportsektoren. Hvis YTF får gjennomslag for allmenngjøring av tariffavtalene på gods og turbuss, vil arbeidet med oppfølging starte for Arbeidstilsynet allerede neste år, sier Furøy.

– Vi er imidlertid skuffet over at bevilgningene som har vært øremerket til bransjeprogrammene nå blir overført til de generelle driftskostnadene i Arbeidstilsynet, sier Furøy. Transport er et av de tre bransjeprogrammene som nå mister deler av sine arbeidsmidler.

Bransjeprogrammet er et spisset tiltak hvor bransjen selv får bidra sammen med offentlige myndigheter til å oppnå positive endringer i bransjen. For transport er dette spesielt viktig i arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Økt kontrollinnsats og samhandling

Et av forslagene YTF har fremmet i flere år er bedre samhandling av kontroll mellom alle kontrollinstansene.

– Vi stiller oss positive til arbeidet mot arbeidslivskriminalitet, med en økt innsats på 25 millioner kroner. YTF vil påpeke at også Statens vegvesen og Tollvesenet må være inkludert i et slikt samarbeid for å få bukt med sosial dumping og ulovligheter i transportbransjen, sier Furøy. Han mener likevel dette er et stort skritt i riktig retning for bedre samhandling rundt kontroll.

Økt kabotasjekontroll er noe YTF har kjempet for i flere år. – Det er gledelig at man nå endelig trapper opp kabotasjekontroll og at man følgelig vil få bedre oversikt over omfanget av kabotasjetransport i Norge gjennom disse kontrollene, sier Furøy. Tungbilkontrollen på grenseovergangene og ferjeterminalene får også økte bevilgninger.

Utgangspunktet for kontrollnivået er svært lavt, og det er langt frem til at denne kontrollen kan få et rimelig omfang.

Stikkord: