Conpot
  • Det er kraftige boremaskiner som skal til for å gjøre jobben.

Litt vanskelig start

Strindheimtunnelen i Trondheim fremstår nå som Norges kanskje mest moderne tunnel. Les saken fra Conpot nummer 10-2010 om byggingen av tunnelen her.

– Vi hadde jo en svært streng vinter, og dermed fikk vi litt vanskeligheter med tele og så videre. Men det var bare i begynnelsen. Etterpå fikk vi en rekke veldig gode arbeidsmåneder, så nå er vi godt i gjenge.

Det sier Statens Vegvesen sin byggeleder for tunnelprosjektet, Arnstein Mehlum til Conpot. Han fremholder at kabler og annet utstyr ble litt vanskelig å håndtere helt i begynnelsen av prosjektperioden, men han er likevel godt fornøyd med fremdriften nå. Det har ikke dukket opp andre uforutsette hendelser eller vanskeligheter i tunnelarbeidet så langt, så han vil tro at man kommer til å kunne holde tidsplanen langt på vei, sier han videre.

Tunnel12

Støvfullt arbeidsmiljø

Hovedveg

Parsellen fra Nidelven bru til Grillstad vil bli en del av et sammenhengende hovedvei-system for Trondheim kommune, i følge planene. Parsellen grenser mot Nordre avlastningsvei i vest og omkjøringsveien i øst. Arbeidene med et nytt hovedveisystem i Trondheim og Stjørdal er nå i full gang, og tunnelarbeidene er en del av dette.

Innherredsveien er i dag hovedinnfartsåre (E6) fra øst mot Trondheim sentrum. Trafikkbelastningen er i dag på 25-30 000 kjøretøy i døgnet (ÅDT) og går gjennom tett befolkede bydeler, understrekes det på faktasidene Statens Vegvesen har laget om saken. De er meget informative, og kan gi alle som ikke er lokalkjent et godt innblikk i både prosessen som har ført fram til byggingen, og hvordan planene for omleggingen er lagt opp.

” Dagens vegstandard er ikke god og det skjer mange ulykker i området. I tillegg gir trafikken store miljøbelastninger for beboerne langs dagens veg. Konsekvensutredning for prosjektet ble godkjent av Vegdirektoratet i november 2001. Kommunestyret i Trondheim godkjente reguleringsplanen i mai 2003”, heter det blant annet i informasjonen som er lagt ut.

Mye tunnel

Tunnel8– Delprosjektet består av ca 4 km vei derav ca 2,4 km er tunnel. I tillegg kommer påkobling til tilgrensende veier. I prosjektet ligger også en utbedring av Bromstadveien mellom krysset med Haakon den VII’s gate og krysset med Gartneriveien. I tillegg vil det bli gjort nødvendige miljøtiltak på det avlastede veinettet, opplyser Ellinor Hansen, som er kommunikasjons rådgiver hos Statens Vegvesen.

Mange problemer

Dette har vært et område som har hatt vanskeligheter med trafikkavviklingen lenge, og derfor er man ganske ambisiøse når Statens Vegvesen på faktasidene også lister opp målsettingene med prosjektet:

  • Etablere ny hovedinnfartsåre fra øst som skal avlaste dagens gatenett, boligområder og bystruktur i Østbyen
  • Skaffe god tilgjengelighet, framkommelighet og regularitet for alle trafikantgrupper
  • Redusere antall trafikkulykker, barrierevirkninger og utrygghetsfølelse
  • Gi mulighet for miljømessig opprustning av de aktuelle bydelene samt tilrettelegge for mer ønsket arealbruk/byutvikling
  • Gi mulighet for ombygging/gjenskaping av eksisterende Innherredsveien/Mellomveien som hovedgater for handel og kollektivtransport.

Tunnelen vil bli utformet som firefelts vei med to separate løp. Tunnelinnslaget vil komme der veien krysser under jernbanen ved Nedre Elvehavn holdeplass og komme ut i krysset Innherredsveien – Bromstadveien.

Ved etablering av tunnelen vil mye av trafikken i Innherredsveien flyttes til tunnelen. Innherredsveien er beregnet til å få en trafikk på 7 500 – 10 000 kjøretøy i døgnet (ÅDT), mens tunnelen er beregnet å få en trafikk på ca. 20 000 kjøretøy i døgnet

Trafikkreduksjonen i Innherredsveien gir muligheter for å gjennomføre en rekke miljørettede tiltak for området langs veien. Disse tiltakene går ut på å gjenskape tidligere lokalgatepreg langs de avlastede gatene, blant annet gjennom innsnevring av kjøreareal, etablering av buffersone med beplantning, gjenåpning av stengte sidegater og fjerning av en del trafikkregulerende skilt og utstyr.

Les flere artikler fra prosjektet her

Tunnel2

Det er ikke akkurat støvfritt under anleggsarbeidet. Men det må til, om innbyggerne skal få bedre luftkvalitet etter hvert.

Stikkord: