Conpot

Ønsker tiltak for seriøsitet velkommen

Administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen, støtter forslagene fra Byggenæringens Landsforening om å øke seriøsiteten i byggenæringen.

Fredag presenterte Byggenæringens Landsforening rapporten «Enkelt å være seriøs» til Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Her skisseres tiltak som kan sikre kvalitet og redusere problemet med useriøse og dårlig kvalifiserte foretak i byggenæringen.

– Rapporten viser at tiden er inne for å ta et helhetlig grep for å bekjempe useriøs virksomhet og heve kvaliteten i bygge- og anleggsprosjekter, sier Harald Nikolaisen.

Han støtter rapportens konklusjoner og sier at det nå er stor enighet i næringen om å gjøre noe med den negative utviklingen med svart arbeid, skatteunndragelse og sosial dumping.

– Vi er derfor veldig glade for at regjeringen nå tar grep og inviterer oss som kjenner utfordringene, til å komme med forslag til forbedringer, sier Nikolaisen.

Flere tiltak

Blant de tiltakene som lanseres er en ny og mer omfattende ordning for sentral godkjenning, utvidelse av ID-kortet til også å omfatte kvalifikasjoner, samt økt og forsterket tilsyn.

– Vi har de siste årene intensivert vårt tilsyn av byggeplasser. Statsbygg har jevnlig plassbesøk i form av inspeksjoner, vernerunder og HMS-revisjoner. Dette har gjort oss bedre i stand til å følge opp, kontrollere og ha oversikt over hvordan byggeplassene fungerer i det daglige, sier Nikolaisen.

– I tillegg er oppfølging av leverandører viktig for oss. Her går Statsbygg foran og har blant annet pliktig Startbankmedlemsskap for leverandører. Våre leverandører skal også være tilknyttet offentlig godkjent lærlingordning. Vi har maks to ledd av underentreprenører, og vi godkjenner underentreprenørene og gjennomfører inntakskontroll.

Statsbygg er en av landets største byggherrer og Nikolaisen mener det er avgjørende at alle de store aktørene i næringen støtter opp om de foreslåtte tiltakene.

– Skal vi oppnå resultater er det en forutsetning at alle er med. Hvis vi ikke er samstemte i dette arbeidet, blir det vanskelig å snu den negative utviklingen. Vi slutter oss til hovedgrepene i det som Byggenæringens Landsforening presenterte for regjeringen i dag. Dette er et meget godt sted å begynne!, avslutter Nikolaisen.

Stikkord: