Conpot

Feil om utbygging av Oslo Lufthavn

Med utgangspunkt i Dagens Næringslivs artikkel lørdag, omtaler flere medier at utbyggingen av Oslo Lufthavn ”sprekker med milliarder”. Det er ikke riktig.

Utbyggingsprosjektet skal i følge Avinor overholde de budsjettrammer som er lagt.

Gjennomføringen av utbyggingsprosjektet ble vedtatt i 2011 med en kostnadsramme på ca. 12,5 milliarder kroner. Juni 2013 besluttet Avinors styre å øke budsjettrammen for prosjektet med 950 millioner kroner til totalt 13,45 milliarder kroner. I tillegg ble det lagt inn en budsjettreserve på 625 millioner kroner.Bakgrunnen for utvidelsen var at utbyggingen påvirkes av et stramt bygg- og anleggsmarked. Det er få tilbydere i anbudskonkurransene og prisene presses opp. I tillegg opplever prosjektet at en stor trafikkøkning øker kompleksiteten og derved kostnadene ved parallell drift og utbygging.

Økte inntekter

Samtidig med at lufthavnens utfordringer påvirker kostnadsbildet, er utbyggingsprosjektets lønnsomhet styrket gjennom økt trafikk. Passasjerveksten er høyere enn budsjettert da prosjektet ble vedtatt i 2011. I løpet av byggeperioden vil ca. 17 millioner flere passasjerer enn beregnet reise via Oslo Lufthavn. Dette vil bidra med om lag 4 milliarder kroner i økte inntekter i utbyggingsperioden.

Passasjerveksten gjør at driftsinntektene i årene etter at den nye terminalen tas i bruk også kan justeres opp.

Den nye terminalen ved Oslo Lufthavn skal stå ferdig våren 2017.

Stikkord: