Conpot
  • samspillskontrakt

Ny samspillskontrakt i Hedmark

Statsbygg har signert samspillskontrakt med entreprenøren Ø.M. Fjeld fra Kongsvinger om forprosjekt for et nytt administrasjonsbygg ved Høgskolen i Hedmark på Evenstad.

På oppdrag fra høgskolen skal Statsbygg utarbeide forprosjektet. Administrasjonsbygg er tenkt å være 1100 kvadratmeter brutto.

Prosjektet skal gjennomføres som totalentreprise i samspill, og er definert som et pilotprosjekt for Statsbygg når det gjelder energioptimalisering og bruk av massivtre som konstruksjonsmateriale.

Hva er en samspillskontrakt?

Samspillskontrakt er en kontrakts- og samarbeidsform som har fokus på dialog, tillit og åpenhet. Gjennom denne samarbeidsmodellen involveres entreprenører og prosjekterende arkitekter og ingeniører i et tett samarbeid tidlig i prosjektet. Entreprenørens kompetanse utnyttes i prosjekteringsfasen for å finne frem til mer kostnadseffektive løsninger.

Gjennom et tett samspill i forprosjektfasen, en omforent målsum for gjennomføring av entreprisen som også inneholder en incitamentsmodell for overskudds-/risikodeling, oppnås stor grad av involvering og en fornuftig håndtering av risiko og muligheter i prosjektet.

Samfunnsansvar

– Statsbygg benytter seg av ulike kontraktsformer tilpasset prosjektenes egenart og utfordringer, og anser det som gunstig at flere aktører innenfor leverandørmarkedet utvikler erfaring og kompetanse innenfor ulike gjennomføringsmodeller – herunder gjennomføring av prosjekter i samspill.

Statsbygg har gode erfaringer med bruk av samspillsmodellen, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre denne kontraktsformen, sier byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg.

Vekt på miljø

I konkurransegrunnlaget for samspillsentreprisen ble det lagt følgende miljømål:

  • designe et bygg som i størst mulig grad utnytter massivtreets egenskaper med hensyn til varmemagasinering og positive effekter på inneklima og arbeidsmiljø
  • optimalisere byggets klimaregnskap
  • optimalisere byggets energiforbruk for å oppnå energiforbruk så nært, og fortrinnsvis bedre, enn nullenergibygg
  • utforske bruk av naturlig ventilasjon som ventilasjonsprinsipp
  • utforske bruk av energikilder, som solfangere, henting av varme fra nærliggende vassdrag, jordvarme m.m. som tilleggskilder for energi

Stikkord: