Conpot
  • Svanemerkede leiligheter

Skepsis til å bruke dyrka mark til boligbygging

Kun 8 prosent er helt enig i å bruke dyrka mark til boligutbygging i tettbebygde strøk og nær kollektivtransport. Det kommer frem i en undersøkelse NBBL har gjennomført via Ipsos MMI.

Tallene i undersøkelsen viser at 34 prosent er helt uenig, 25 prosent er delvis uenig, 27 prosent er delvis enig, mens bare 8 prosent er helt enig i å ta i bruk dyrka mark i slike tilfeller.

Modige politikere

– Dette underbygger at boligbygging krever modige politikere som kan ta vanskelige valg ut fra et helhetsperspektiv, sier Thor Eek administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund.

Eek mener at dette viser svært tydelig hvilket dilemma politikerne står i når vi vet at det er nødvendig å ta i bruk dyrka mark for å oppnå det som er ønsket av fortetting nær kollektivtransport.

– Det er politisk enighet om at ny boligbygging bør skje gjennom fortetting rundt eksisterende kollektivtransport og annen infrastruktur. Et slikt utbyggingsmål vil i mange tilfeller gjøre det helt nødvendig å ta i bruk dyrka mark, samtidig som det åpenbart er utbredt skepsis i opinionen til nettopp dette, sier NBBL-sjefen.

Gap mellom boligbygging og befolkningsvekst

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger 2014-2100 viser at folketallet i Norge fortsetter å vokse. Veksten blir særlig stor i og rundt de største byene. I 2060 er SSBs prognoser at vi blir ca 6,8 mill. mennesker i Norge. De siste årene har det vært en befolkningsvekst på mer enn 60 000 pr. år.

– Samtidig vet vi at boligbyggingen de siste årene har vært lavere enn befolkningsveksten skulle tilsi. Gapet mellom nye boliger og befolkningsvekst blir større og større, sier Eek.

Han mener dette gapet må fylles gjennom fortetting av byer og tettbebygde strøk. Slik kan flere få bo der de ønsker, samtidig som det tas hensyn til miljø og infrastruktur.

– Derfor må det bli enklere å ta i bruk dyrka mark til boligbygging der det er hensiktsmessig, avslutter Thor Eek i NBBL.

Stikkord: