Conpot

Vekst og resultatfremgang

Den gode utviklingen fortsetter i Veidekke. I årets første kvartal var omsetningen 5,2 milliarder kroner, noe som er 30 % høyere enn året før. Resultat før skatt ble 4 millioner kroner.

– Første kvartal er et utgiftskvartal for Veidekke. Vi ser likevel en tydelig bedring i forhold til fjoråret. De fleste enhetene har hatt en god utvikling i årets første tre måneder, og resultatet bekrefter at tiltakene har gitt effekt og at vi leverer «godt håndverk» i hele konsernet, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.

Veidekkes omsetning i første kvartal ble 5 228 millioner kroner (4 049) og resultat før skatt 4 millioner kroner (-63). Det gir en resultatmargin på 0,1 % (-1,6). Samlet ordrereserve er nå på 18,1 milliarder kroner (16,8). Tallene er fra segmentregnskapet. Resultat pr. aksje ble 0,20 kroner (-0,40).

– De skandinaviske markedene er i fremgang, og vi gleder oss spesielt over at det svenske markedet er tilbake.Resultatfremgangen relateres først og fremst til høyere aktivitet og prosjektmarginer i entreprenørvirksomhetene, men også til bidrag fra prosjektsalg og høy aktivitet i den svenske eiendomsvirksomheten, fortsetter Giske.

Entreprenør

Entreprenørvirksomheten viser vekst og marginforbedringer både i Norge, Sverige og Danmark i første kvartal. Omsetningen øker med over 20 %, og resultatet er nesten fordoblet sammenlignet med fjoråret. I Norge var veksten sterkest i anleggsmarkedet, mens den i Sverige var størst innen bolig- og yrkesbygg. Ordrereserven er noe redusert i Norge grunnet boligmarkedet, mens den har økt kraftig i Sverige og Danmark.

Omsetning for entreprenørvirksomheten var 4 318 millioner kroner (3 590) og resultat før skatt 87 millioner kroner (46).

Eiendomsutvikling

Veidekkes Eiendomsvirksomhet hadde omsetningsøkning og resultatforbedring i Sverige, mens et avventende boligmarked har gitt nedgang i Norge. Deler av både omsetningen og resultatet i Sverige kan tilskrives prosjektsalg. Ved utgangen av kvartalet hadde Veidekke 1 179 boliger i produksjon, mot 1 381 året før. 130 boliger ble solgt, mot 212 året før, inklusive felleseide prosjekter. Salgsgraden for prosjekter under oppføring var 75 % (77), med økende antall interessenter og salg mot slutten av kvartalet.

Omsetningen i eiendomsvirksomheten ble 750 millioner kroner (406) og resultatet før skatt 77 millioner kroner (45).

Industri

Veidekke hadde god uttelling på de statlige asfaltkontraktene, og har også en god del asfaltering på større infrastrukturprosjekter som nå gjennomføres i Norge. Selskapet har også fått flere nye femårskontrakter for drift og vedlikehold.

Industrivirksomheten hadde en omsetning på 403 millioner kroner (288) og et negativt resultat før skatt på 141 millioner kroner (-140).

– Ordrereserven er rekordhøy før sesongen starter, og med tidlig sesongstart er utsiktene gode for asfaltvirksomheten, avslutter Giske.

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS)

Veidekke mistet en av sine medarbeidere i en tragisk dødsulykke i arbeidet med et garasjeanlegg i fjell på Sotra i slutten av april, og selskapet vil rutinemessig granske ulykken sammen med politi og arbeidstilsyn.

Arbeidet med å redusere antall ulykker og alvorlige hendelser fortsetter og har høyeste prioritet, og H-verdien for konsernet (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer) falt til 6,3 i første kvartal (6,9). Sykefraværet for de ansatte i Norge var 4,7 % (4,8), i Sverige 4,4 % (3,6) og i Danmark 1,1 % (1,7). Alle tall er 12 måneders rullerende pr. første kvartal.

Stikkord: