Conpot

Økningen i bevilgning berører disse veiprosjektene

Stortinget vedtok i fjor høst den nye regjeringens forslag om å øke bevilgningene til vegformål i 2014 med vel 1,4 milliarder kroner. Her er prosjektene som berøres

I økningen som ble vedtatt var om lag 140 millioner kroner avsatt til planlegging for å følge opp investeringsprogrammet i Nasjonal transportplan 2014-2023.

– Med denne økningen i midler kan planleggingen skje til rett tid, slik at prosjektene dermed kan gjennomføres som forutsatt i Nasjonal transportplan 2014-2023 og i Statens vegvesens handlingsprogram for 2014-2017, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Dette er en direkte konsekvens av regjeringens budsjettforlik med Venstre og KrF, og alle partiene har bidratt for å få dette i stand. Uten denne styrkingen ville disse prosjektene, som alle ligger i NTP, kunne ha blitt forsinket.

– Regjeringen jobber målrettet med å redusere planleggingstiden i samferdselssektoren, som i dag er altfor lang. Den planleggingen som gjøres er likevel avgjørende for at utbyggingen av vegprosjektene skal skje raskt, effektivt og innenfor kostnadsrammene, sier samferdselsminsteren.

Økningen i bevilgningene til planlegging i 2014 går til følgende prosjekter: 

  • E18 Retvet – Vinterbro, Akershus
  • E6 Kolomoen – Brummundal, i Hedmark, med vekt på delstrekningen Kåterud – Arnkvern, medregnet Åkersvika i Hamar
  • E39 Gartnerløkka – Breimyrkrysset, Vest-Agder
  • Riksveg 555 Sotrasambandet, Hordaland
  • E39 Bjørset – Skei, Sogn og Fjordane
  • E6 HelgelandHelgeland, Nordland
  • Riksveg 80 Hunstadmoen – Thallekrysset, Nordland