Conpot
  • scania transport

Lavere utslipp

Tunge kjøretøy med Euro VI motorer har i følge målingene betydelig lavere utslipp av NOx og NO2 enn tidligere euroklasser.

  • Latinske nummer (6) angir typegodkjenningskravene som er stilt til utslipp for lette kjørekjøretøy.
  • Romertall (VI) angir kravene til motorer i tunge kjøretøy

Også kommende generasjoner av dieselbiler vil trolig slippe ut betydelig mindre helseskadelige nitrogendioksider (NO2) enn dagens dieselbiler. Det viser foreløpige funn fra avgasstester som Transportøkonomisk institutt har gjort på oppdrag for Statens vegvesen.

Utslipp fra den norske bilparken blir i hovedsak regulert gjennom europeiske krav til typegodkjenning. Fra 2014-2015 gjelder nye og strengere utslippskrav for alle nye kjøretøy. Statens vegvesen har engasjert Transportøkonomisk institutt (TØI) til å gjøre tester av avgasser på kjøretøy med Euro 6/VI*-teknologi. Hensikten er å finne ut om kjøretøy som oppfyller Euro 6/VI-kravene vil redusere utslippene fra veitrafikken så mye som forventet. Det er også et mål å finne svar på om ny motor eller renseteknologi eventuelt vil ha uønskede sideeffekter. Testene er en utprøving under nordiske forhold og i reell bytrafikk. Den første rapporten ble levert i 2013 og den andre testrapporten foreligger nå.

Gode resultat for tunge kjøretøy

De viktigste funnene så langt er:

  • Nye Euro 6 dieselbiler har lavere utslipp av NOx og NO2 enn tilsvarende Euro5 dieselbiler. Men utslippene av NOx i virkelig trafikk er likevel godt over kravet til   typegodkjenning.
  • Tunge kjøretøy med Euro VI-motorer har svært lave utslipp av NOx og NO2. Avgassutslippene av NOx og PM (avgasspartikler) er så lave at de kan sammenlignes med Euro 6 diesel personbiler.
  • Når det gjelder avgasser er skillet mellom bensinbiler og dieselbiler mer sammensatt for Euro 6 kjøretøy enn tidligere euroklasser.  Det er ikke, som i dag at bensinbiler har høyest utslipp av klimagassen karbondioksyd (CO2) mens dieselbilen har høyest utslipp av lokal forurensning. Dette varierer nå fra bil til bil.

Testene er gjennomført på et svært begrenset tall på kjøretøy og gir ikke grunnlag for å trekke endelige konklusjoner om Euro 6/VI-teknologien. Men resultatene forteller at det er mulig å komme ned på lave nivåer av lokalt forurensende avgassutslipp. Samtidig viser målingene at nye problemer kan oppstå.

Resultatene av avgasstestene i denne rapporten inngår, sammen med andre målinger som grunnlagsmateriel i Vegvesenet forsknings- og utviklingsarbeid om forurensing fra biltrafikken – som igjen skal gi bakgrunn for anbefalinger om tiltak.

Stikkord: