Conpot

Traséer valgt for fergefri E39 i Møre og Romsdal

Valg av trasé for videre planlegging – gir raskere framdrift.

– For regjeringen er det svært viktig å få god framdrift i arbeidet med fergefri E39. Vi lovde rask avklaring av trasévalg. Nå er det opp til lokale styresmakter å posisjonere traséene inn mot neste Nasjonal transportplan. Jeg har selv vært på befaring og hatt møte med ordførere, folk og næringsliv. Fra alle har jeg fått klare meldinger om hvor viktig denne veien er.

–  Noen vil være mer fornøyd enn andre når det gjeld valgte traséer, men nå er valget gjort. Det ligger til rette for realisering av ferjefri E39, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har, etter drøfting i regjeringen, fastsett hvilke for hovedløsninger, som skal ligge til grunn for videre planlegging av E39-utbygging i Møre og Romsdal.

– Det er gjort valg for trase for kryssing av Storfjorden, Romsdalsfjorden og Halsafjorden. Fjordkryssingene vil omfatte mye nyskapende arbeid. Statens vegvesen vil derfor arbeide videre med teknologiske løsninger som er trygge, effektive og miljøvennlige. Valgene som Nå er gjorde handler om langsiktige løsninger, men vi legg også fram grep som bedrer trafikken på kort sikt, inntil en får fergefrie løsninger på plass, sier samferdselsministeren.

Hovedløsninger for tre delstrekninger

Disse hovedløsningene, eller ”konseptene”, skal ligge til grunn for videre planlegging av tre delstrekninger på E39 i Møre og Romsdal:

E39 Volda – Ålesund: Kryssing av Storfjorden

Alternativet Hafast, det vil si vegsambandet Hareid – Sula, skal legges til grunn for framtidig trasé for E39. Kva for bruløysing som skal legges til grunn for kryssing av Sulafjorden må utbedres videre. Løysing for kryssing av Vartdalsfjorden må også undersøkes videre.

I første omgang skal det arbeides videre med øke fergefrekvens over Storfjorden (fergesambandet Festøy – Solevåg).

Prioritering av tiltak på strekningen blir nærmere vurdert i arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2027.

– Dette viser at regjeringa er opptatt av å løse utfordringer både på kort og lang sikt. Regjeringa viser med dette også hvor viktig den maritime klyngen på Søre-Sunnmøre er for både regionen og landet, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

E39  Ålesund – Bergsøya:  Kryssing av Romsdalsfjorden

Videre planlegging skal på kort sikt ta utgangspunkt i ” Konsept K2, Tautrakonseptet over Ørskogfjellet” (undersjøisk tunnel under øya Tautra over til Otrøya, deretter hengebru over Julsundet) og ”Konsept K3 Tautrakonseptet, Solnørdalen” (Det samme som K2, men gjennom Solnørdalen i stedet for over Ørskogfjellet).

Videre planlegging av strekningen Molde – Bergsøya tar utgangspunkt i dagens trasé fra Molde.

Prioritering av tiltak på strekningen blir nærmere vurdert i arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2027.

– Alternativet for E39 Ålesund – Bergsøya har hatt bred tilslutning på lokalt hold. Dette er et av de prosjektene som Vestlandsrådet også har prioritert høyt. Det har derfor vært viktig med den avklaringen som regjeringen Nå har kommet med, sier samferdselsministeren.

E39 Bergsøya – Valsøya: Kryssing av Halsafjorden

Videre planlegging skal på kort sikt ta utgangspunkt et konsept med økt frekvens i fergesambandet over Halsafjorden.

På lengre sikt skal planleggingen ta utgangspunkt i en løsning med hengebru over fjorden.

Prioritering av tiltak på strekningen blir vurdert nærmere i arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2027.

– Regjeringa viser med dette at vi er villige til å se på både de langsiktige og kortsiktige utfordringene med å krysse Halsafjorden, sier samferdselsministeren.

Stikkord: