Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottok onsdag rapporten fra arbeidsgruppen som har sett på utfordringer knyttet til transport i Norge utført av utenlandske transportører, såkalt kabotasje. – Jeg ber om innspill fra bransjen og transportbrukerne, slik at vi kan vurdere mulige tiltak, sier samferdselsministeren.

– Allerede nå kan jeg varsle flere og mer målrettede kontroller av tungbiler, også rettet mot kabotasje. Vi har i vinter intensivert tungbilkontrollen. Økt kontroll bidrar både til bedre trafikksikkerhet og gir bedre mulighet til å gripe inn mot ulovlig kabotasje. Vi skal ha konkurranse i markedet, men lover og regler må følges. Det er også et klart behov for sikrere statistikk og kunnskap om omfanget av kabotasje og dens effekter.

Arbeidsgruppen ble satt ned av Samferdselsdepartementet i fjor for å identifisere de viktigste utfordringene med kabotasje. Gruppen skulle også foreslå tiltak for å møte disse utfordringene.

– Utenlandske transportører som frakter varer til Norge, kan etter at transporten er avsluttet ta nye, midlertidige oppdrag i Norge. Kabotasje omfatter også persontransport. Omfanget av slike oppdrag og regelverket rundt denne virksomheten er bredt diskutert i de berørte næringene, sier samferdselsministeren.

– Flere aktører i norsk transportbransje peker på at både lovlig og ulovlig kabotasje har økt betraktelig, og at ulikhetene i lønns- og arbeidsvilkår mellom utenlandske og norske aktører medvirker til at norsk transportbransje taper markedsandeler. Rapporten peker på en rekke utfordringer, og foreslår flere tiltak.

Rapporten gjenspeiler at oppfatningene av omfanget og effekten av kabotasje er delte blant arbeidsgruppens medlemmer. Samferdselsdepartementet inviterer nå berørte aktører til å komme med sine synspunkter og innspill. Fristen for slike innspill er 21. april 2014.

Les rapporten (pdf)

Innspill sendes til postmottak@sd.dep.no innen 21. april 2014.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *