Conpot

Får ansvar for de bygg- og anleggstekniske arbeidene

Implenia signerer nytt prosjekt for de bygg- og anleggstekniske arbeidene på Stabekk stasjon. Stasjonen skal oppgraderes og gjøres tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne.

Stabekk stasjon er ikke tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Togene betjenes kun fra mellomplattformen, trappene til gangkulverten er bratte og det er ikke tilknyttet heis til plattformen. I tillegg er det skader på kulvert og bygning på plattform, samt dårlig drenering og belysning i kulverten. I forbindelse med at Drammenbanen mellom Lysaker og Sandvika er stengt for togtrafikk for å oppgradere strekningen, ønsker Jernbaneverket å utnytte stengeperioden til å utføre tiltak på Stabekk stasjon også.

Eksisterende gangkulvert skal delvis rives og fylles igjen. Ny gangkulvert etableres rett øst for eksisterende, med dreneringsanlegg som kobles til offentlige kummer. Dagens plattform rives og bygges ny med høyde 76 cm, inklusive føringsveier, fundamenter og møblering. Det skal etableres nye trapper opp til midtplattform og hver side av sporene, samt heis til stasjonssiden og til midtplattform. I plattformen skal det etableres varme basert på geotermisk energi. Energibrønnene skal bores på parkeringsplassen sør for sporene, og varmepumpen etableres i et eget teknisk rom i kulverten.

Tilbudssummen er på 59,5 millioner kroner og arbeidene vil starte opp i mars 2014, med planlagt ferdigstillelse i mai 2015.

Prosjektet passer meget godt inn i Implenias satsing på jernbanerelaterte prosjekter. Implenia ser frem til gjennomføring av dette prosjektet.

Stikkord: