Conpot

Vekstutsikter for bygg- og anleggsbransjen

- Vi forventer en samlet årlig vekst på 2 % i 2014 og 4 % 2015 i det skandinaviske markedet, sier Rolf Albriktsen, direktør for strategi og marked i Veidekke.

– Gradvis bedring i internasjonal økonomi gir positivt taktskifte for bygge- og anleggs­markedene i Nord-Europa.

Fortsatt positive utsikter i Norge

– På tross av svakere investeringer i boliger, venter vi et godt norsk bygg- og anleggsmarked med høy aktivitet i 2014. Veksten vil flate ut i år, men øke til mellom 3 og 4 prosent i 2015. For mens boliginvesteringene går ned, øker investeringene innenfor yrkesbygg og anlegg. Selv med en noe svakere vekst i år, vil tilgangen på prosjekter gjennom året være god for vår næring, forteller Albriktsen.

– Vi ser en nedgang i antallet igangsatte boliger fremover, med sterkest nedgangen i leilighets­markedet. Vi anslår at tallet vil ligge på 28.000 i 2014 og 26.000 i 2015. Når det gjelder boligprisene, så forventer vi mer normale vekstrater på rundt 3 % i 2014,og 4 % i 2015, utdyper Albriktsen.

De neste tre årene ventes det et fortsatt godt anleggsmarked i Norge med samlet årlig vekst på 6 % for alle segmenter. Innen veisektoren ventes en betydelig vekst i 2014, avtagende til rundt 4 % i 2015.

Konjunkturene på vei opp i Sverige

Den svenske BNP-veksten ventes å ta seg opp i 2014, og Veidekkes tidligere prognose på mellom 2,5 og 3 % for 2014 og 2015 ligger fast. Både innenlandsk etterspørsel og eksport trekker opp veksten i forhold til 2013.

Veidekke forventer at det samlede svenske bygg- og anleggsmarkedet får en positiv drahjelp av konjunkturoppgangen i 2014, men at veksten det nærmeste året vil være sterkest innenfor boligsegmentet og mer begrenset for yrkesbygg. Forskyvninger i offentlige infrastruktur­investeringer og lav kapasitetsutnyttelse i deler av svensk industri vil virke dempende. Samlet sett ventes en vekst på om lag 5 % i svensk bygg- og anleggssektor både i 2014 og 2015.

Gradvis bedring i Danmark

Veksten i dansk økonomi i 2014 ser ut til å skape fremgang innen bygg og anlegg. Veidekke anslår at veksten i det samlede bygg- og anleggsmarkedet i Danmark vil ligge på rundt 4 % i 2014 og 6 % i 2015.

– Igangsettingen av nye boliger forventes fortsatt å ligge på et lavt nivå, fra 9 000 igangsettinger i 2013 økende til 12.500 i 2015. Økende etterspørsel gjør at prisene på brukte boliger vil fortsette å stige. For private yrkesbygg er det utsikt til en vekst på 3 % i 2014, økende til 8 % i 2015. Innen offentlige bygg forventes det en fortsatt sterk vekst på rundt 10 % i 2014 og 2015, avslutter Albriktsen.

Stikkord: