Conpot

Skal utrede Oslo-Navet

Norconsult AS har vunnet det prestisjefylte oppdraget med å utrede fremtidens transportløsninger for Oslo og Akershus; KVU Oslo-Navet.

Sammen med KVU-staben skal Norconsult se på kollektivtrafikkløsninger for et hovedstadsområde med en massivt økende befolkning.

– Dette er en unik og interessant oppgave, utvilsomt en av de mest spennende samferdselsoppdragene i dette tiåret og vi gleder oss til å sette i gang med arbeidet, sier Terje B. Grennes, oppdragsleder for Norconsult.

KVU Oslo-Navet

Det er ventet en betydelig befolkningsvekst i hovedstadsområdet de neste tiårene og det er et overordnet politisk mål om at veksten i persontrafikken i de store byene skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing. Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter har sammen fått mandat til å lage en konseptvalgutredning (KVU) for de framtidige transportbehovene i hovedstadsregionen. KVUen skal se på framtidig kapasitet inn mot og gjennom Oslo og vurdere hvordan de ulike transportformene sammen kan bidra til å håndtere den ventede veksten de nærmeste årene.

KVU Oslo-Navet skal utrede løsninger for både buss, trikk, T-bane og tog. Det er bedt om å se spesielt på behov for ny T-banetunnel og ny jernbanetunnel under Oslo sentrum, men også på overordnede problemstillinger knyttet til sykling, gåing og godstrafikk på jernbane.

Internasjonalt team

Til å jobbe med KVU Oslo-Navet har Norconsult satt sammen et solid team med bred tverrfaglig kompetanse og lang erfaring fra utredningsprosesser, samordnet areal- og transportplanlegging og prosjektering av sporanlegg. I tillegg har Norconsult hentet eksperter fra Tyskland, Spania og Sveits med god og bred erfaring fra tilsvarende utredninger i europeiske byer på Oslos størrelse eller større.

– Det at vi vinner denne kontrakten i sterk konkurranse, viser at Norconsult har lyktes svært godt i den strategi som er lagt i forhold til å være best også i overordnet samferdselsplanlegging. I dette oppdraget får Norconsult utnyttet sin bredde og styrke til det fulle, sier Grennes.

Brukeren i sentrum

Første arbeidsverksted ble avholdt 28.februar med 130 deltakere, og tema for dagen er å avklareavklaring av brukernes og involverte parters behov. Det spesielle med KVU-metodikken er at den setter sluttbrukeren i sentrum, hvilket betyr at det er den reisendes perspektiv som settes høyest når behovene skal avklares. – Det er den sømløse reisen fra dør til dør for reisende i og til Oslo og Akershus som skal være det viktigste fokuset gjennom utredningen, understreker Grennes.

Stikkord: