Conpot
  • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Veien videre

Det er mange tegn på betydelig aktivitet i anleggsbransjen fremover, som en følge at veibygging og generell økt satsning på samferdsel. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var til stede på Anleggsdagene for å snakke om dette.

Samferdselsministeren innleder sitt foredrag med å prate om hvor viktig det er for han som samferdselsminister å ha et godt samarbeid med anleggsbransjen.
– Dette er en viktig samarbeidspartner for at dagens Høyre / FrP-regjering skal nå sin målsetning om samferdsel i årene som kommer, forklarer Solvik-Olsen.

Dette lover godt som en innledning fra samferdselsministeren, og skaper en potensielt høy fallhøyde, foran de vel 800 oppmøtte fra anleggsbransjen.

Mer vei og jernbane

– Vi skal bygge mer vei og jernbane, fortsetter Solvik-Olsen. Mer penger til vei, vedlikehold og tunnelsikring vil bli tildelt i årene som kommer. Dette understrekes som en viktig målsetning for regjeringen, noe som også ble tatt opp i valgkampen.

Dette begrunnes med flere argumenter, men at en god infrastruktur er viktig for næringslivet, i et langstrakt land som Norge, nevnes som et viktig argument.

– Kø koster penger for næringslivet.  I et land som Norge der arbeidskraft innen mange næringer kan ansees som en knapp ressurs, så bør arbeidskraften som står i kø kunne brukes smartere, sier Ketil Solvik-Olsen.

– Vi bygger fortsatt 2-feltsvei, i stedet for 4-feltsvei, fordi vi drømmer om at folk skal slutte å kjøre bil, sier Solvik-Olsen. Dette ønsker dagens regjering å gjøre noe med, og bygge vei som dekker behovene.

I spørrerunden på slutten av foredraget, blir det spurt om hvorfor for eksempel Harstad-pakken, som er vedtatt lokalt, fortsatt ikke har fått godkjenning i stortinget, med tanke på at behandlingstid skal ned. Svaret fra Solvik-Olsen her er at man venter på godkjenning fra stortinget fordi man ønsker å evaluere finansieringen av dette konkrete prosjektet. Prosjektet ble lokalt vedtatt med høye bompengeavgifter, derfor vil samferdselsdepartementet se på om det er mulig å endre på finansieringsnøkkelen før prosjektet iverksettes. Imidlertid tror jeg flere i salen var skuffet over dette svaret. Særlig med tanke på at han tidligere hadde lovet redusert behandlingstid i prosjektene.

Jernbane

I motsetning til forrige regjering, så skiller tankegangen seg noe på jernbanesatsing. Høyre / FrP mener at det viktigste satsningsområdet for jernbane bør være i form av god kollektivtransport til og fra jobb. Derfor vil det bli satset mer på jernbane rundt de store byene, som Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Da får man flere arbeidstakere på tog, og som en direkte konsekvens mindre kø på vei.

Det poengteres videre med at godstransport fortsatt er viktig. Derfor må det satses på vedlikehold på lange togstrekninger. Men dagens regjering mener ikke det er samfunnsøkonomisk forsvarlig å satse på doble spor mellom for eksempel Trondheim og Oslo.

Veiinvesteringsselskapet

Man skal ikke lengre bygge små strekninger av gangen, slik E18 kan sees på som eksempel på. Man skal prosjektere ferdig veien, finne ut hvor veien skal gå, og så bygge hele veien ferdig.

Samferdselsministreren bruker et eksempel forklart av en entreprenør i Troms, som jobbet på så små veiprosjekter at en tredjedel av kostnadene knyttet til veibygging var maskinforflytning. Dette mener Solvik-Olsen er en feil begått av foregående regjering, som nå skal rettes på av den nye regjeringen.

Det satses på å få etablert et veiinvesteringsselskap i løpet av 2015, som skal ta over deler av ansvaret som Statens vegvesen sitter på i dag.

– Det nye veiinvesteringsselskapet skal fungere litt som Avinor, innleder Ketil Solvik-Olsen med. De skal bygge bedre vei, på en bedre måte, og være i stand til å foreta de riktige valgene. Et slikt selskap skal klare å redusere planleggingstiden for veiprosjekter. Et viktig moment som nevnes er at selskapet ikke skal trenge å vente på årlige bevilgninger, siden de blir et selvstendig selskap.

Dette selskapet får i oppgave å vurdere hvordan man kan bruke ledig kapasitet i anleggsbransjen best mulig. Har store entreprenører mye ledig kapasitet kan investeringsselskapet utlyse større kontrakter på lengre veistrekker, og på lik linje mindre kontrakter med kortere veistrekker dersom de mindre entreprenørene sitter på ledig kapasitet.

Like fullt poengterer Solvik-Olsen med at hele strekningen skal planlegges ferdig, for så å utlyses, i stedet for å bygge bruddstykke for bruddstykke.

Veivedlikehold

Pr i dag vedlikeholder man vei, der det uansett er planlagt ny trase. Dette mener samferdselsministeren er unødvendig ressursbruk, om kommer som en naturlig konsekvens av årlige budsjetter. Dette skal man i større grad prøve å unngå i fremtiden, og heller fremskynde prosessen med ny vei.

Lover mye arbeid

Det vil i årene fremover være behov for betydelig anleggsarbeid i Norge, som en følge at satsningen på samferdsel, bredbåndsutbygging, samt utbygging av havner, forklarer Ketil Solvik-Olsen.

– Det skal tilrettelegges for arbeid på både små, mellomstore og store bedrifter. Typiske samferdselsprosjekter vil bli større fremover, som en følge at man ønsker å minimere dobbeltarbeid og kutte kostnader. Men selv om prosjektene vokser, så skal man ikke i Norge kun ha store bedrifter, sier samferdselsminister Solvik-Olsen.

Stikkord: