Conpot

Oppfølging og gjennomføring av Nasjonal Transportplan

Naturlig nok var Nasjonal Transportplan (NTP) et viktig tema under Anleggsdagene 2014. Både Michael Bors, avdelingsdirektør leverandør og marked i Jernbaneverket, og Vegdirektør Terje Moe Gustavsen pratet om dette tema.

– Grunnet befolkningsvekst, økonomisk vekst og sentralisering kan man forvente 50 prosent transportvekst i enkelte deler av landet innen 2030. Dette skaper en del utfordringer med tanke på veibygging i årene fremover, forteller Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Det er flere naturlige årsaker til at dette må håndteres på en god måte. Men det er naturlig å nevne at flere biler på veiene og som står i kø, er kritisk med tanke på miljø- og klimautfordringer.

Hovedtrekkene i nasjonal transportplan

Det skal bygges mer i årene fremover. Og økningen omtales av Terje Moe Gustavsen som en historisk opptrapping. I byene skal det satses mer på kollektivtransport, samt legge til rette for at folk kan gå eller sykle. Målet er å øke andelen syklende i byene fra fire til åtte prosent.

InterCity-utbyggingen skal bidra til enklere og bedre kollektivtransport med tog, spesielt rundt Oslo.

Det er nesten en dobling i store veiprosjekter de neste 6 årene. De viktigste veiene er E6, E10, E16, E18, E39 og E134. E39 langs Vestlandet mellom Kristiansand og Trondheim skal bli fergefri, og ansees som et stort prosjekt med meget stor innovasjonsgrad. Også Stad skipstunnel kan omtales som et innovativt og spennende prosjekt.

I tillegg må mange tunneler i Norge rehabiliteres eller bygges på nytt i tiden fremover.

Målet i NTP er å halvere planleggingstiden, forteller Moe Gustavsen.

Jernbanen i NTP

Michael Bors nevner i sitt foredrag at Jernbaneverket har for få tilbydere på kontraktspakker på mindre enn 350 millioner kroner. Han etterlyser at flere norske entreprenører satser på jernbaneutbygging og vedlikehold, fordi markedet her er økende fremover. Til sammenligning har Vegvesenet mange tilbydere på denne typen kontraktspakker.

Jernbaneverket har i 2014 et investeringsbudsjett på 10 milliarder kroner, samt et fornyelsesbudsjett på 1,6 milliarder kroner. 93 prosent av investeringsbudsjettet skal brukes til innkjøp av varer og tjenester. Totalt sett er det 67 store og små utbyggingsprosjekter innen Jernbaneverkets område som skal settes i gang.

Stikkord: