Conpot

Nasjonsbyggende og samfunnsøkonomisk lønnsomt

Å bygge den raskeste, retteste og korteste hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet - to av landets mest befolkningstette landsdeler – er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

En slik veisatsing kan gi en samfunnsøkonomisk bruttogevinst på nær 65 milliarder kroner over 40 år, viser ny rapport fra Oslo Economics.

Rapporten legges frem i forbindelse med Den nasjonale Veikonferansen som Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) arrangerer i Bergen denne uken. På oppdrag fra OFV har Oslo Economics beregnet den samfunnsøkonomiske nytten av bedre hovedvei mellom øst og vest.

65 milliarder i sparte transport-, miljø og ulykkeskostnader

Beregningene viser at dersom det bygges en veitrasé som kun er 30 prosent lengre enn luftlinjen mellom Oslo og Bergen – i tråd med OFVs anbefalinger – og som kan tilbakelegges i motorveishastighet, anslåes de samfunnsøkonomiske bruttogevinstene over 40 år til å ha en nåverdi på 64,6 milliarder kroner. Det er estimert nåverdi av reduserte transportkostnader for trafikken mellom ytre øst og ytre vest, mellom 2021 og 2060. Gevinsten inkluderer verdien av spart tid, lavere ressursforbruk, lavere karbonutslipp og færre ulykker. Også mindre utbedringer gir betydelig med gevinst i form av sparte transportkostnader, viser beregningene fra Oslo Economics.

Lønnsomt for Norge

– Rapporten viser med tydelighet det OFV har hevdet lenge: At nasjonal transportpolitikk bør satse på én hovedtrasé mellom øst og vest, og kanalisere mest mulig investeringsmidler til denne og bygge ut fra byregionene, sier Vilrid Femoen, næringspolitisk direktør i OFV. Hun håper rapporten vil bli et viktig dokument for regjeringen når den skal realisere veipolitikken som er beskrevet i regjeringsplattformen.
– Beregningene synliggjør at den samfunnsøkonomiske gevinsten øker med kortere trasé og bedre veistandard, og ved økt trafikk og en voksende andel tungtrafikk. OFV er overbevist om at selv når gevinsten av ny hovedvei mellom øst og vest balanseres opp mot blant annet utbyggingskostnader og klimaregnskap, vil dette være lønnsomt for Norge.

Store, lange prosjekter

– Rapporten synliggjør på en klar og tydelig måte at veibygging lønner seg. Nå må det for alvor satses på store, lange veiprosjekter som bidrar til å binde landet og regionene sammen. I en slik sammenheng er hovedveisystemet mellom nord og sør, øst og vest helt sentralt.

Oslo Economics, som har laget rapporten «Bedre øst-vest-forbindelse – beregning av nytteeffekter», er et ledende kompetansemiljø innen samfunnsøkonomisk analyse, og fast kvalitetssikrer for Finansdepartementet.

I rapporten «Bedre øst-vest-forbindelse – beregning av nytteeffekter» heter det blant annet:

«Langfjella skiller Norges to mest folkerike regioner. I dag må trafikken mellom øst og vest kjøre betydelig lengre enn avstanden i luftlinje, til dels på veier av lite tilfredsstillende standard.»

«Dersom man skaper en trasé som kan tilbakelegges i motorveishastighet og som kun er 30 prosent lengre enn avstanden i luftlinje, anslår vi de samfunnsøkonomiske bruttogevinstene over 40 år til å ha en nåverdi på 64,6 milliarder kroner.»

«Også mindre omfattende tiltak på dagens traséer vil kunne gi betydelige bruttogevinster. For eksempel vil en 40 km forkortning av traséen Rv. 52 Hemsedalsfjellet i kombinasjon med en noe høyere veistandard gi en bruttogevinst på 31 milliarder kroner, når vi kun tar utgangspunkt i den trafikken som i dag benytter veien.»

«Beregningene er basert på forventet vekst i dagens trafikktall, samt tidskostnader, distanseavhengige kostnader og diskonteringssats i tråd med Finansdepartementets veileder for samfunnsøkonomiske analyser.»

Rapporten kan lastes ned under «Rapporter» på www.ofv.no

Stikkord: