Conpot

Mer avfall fra byggeaktiviteten

Bygging, rehabilitering og riving førte til totalt 1,9 millioner tonn avfall i 2012. Dette er en økning på hele 18 prosent fra 2011. Imidlertid er det økt aktivitet på området som er årsaken til utviklingen.

Store deler av avfall for norsk byggevirksomhet, består av forholdsvis rene materialer, og som dermed kan deponeres eller gjenbrukes uten særlig miljøhensyn. Imidlertid må materialer som inneholder miljøgifter håndteres forsvarlig.

Omtrent like mye avfall fra nybygging, rehabilitering og riving

Av de totale avfallsmengdene fra byggevirksomhet i 2012 oppstod 37 prosent, det vil si 702 000 tonn, ved rehabilitering av bygg. Nybygging stod for 33 prosent, eller 615 000 tonn, mens de resterende 30 prosent, tilsvarende 563 00 000 tonn, oppstod i forbindelse med riveaktivitet, dette kommer fram i en undersøkelse gjennomført av ssb.no.

kilde: SSB.no

Kilde: ssb.no

Tegl og betong utgjorde ca 40 prosent av avfallet, og dette inkluderer 21 000 tonn lett forurenset tegl og betong som er under grenseverdiene for farlig avfall.

Mindre farlig avfall

Selv om det totale mengden avfall er økt, så er farlig avfall redusert, sammenlignet med 2011. Avfallsmengden her er på ca 19 000 tonn i 2012.

Den største reduksjonen gjelder oljeforurenset masse og PCB- og PCT-holdig avfall. Impregnert trevirke utgjør den største delen av det farlige avfallet med 3 870 tonn, og dette tilsvarer 20 prosent. Det har også vært en stor økning i mengden klorparafinholdige isolerglassruter fra 110 tonn i 2011 til 960 tonn i 2012.

Informasjon om farlig avfall kan leses på ssb.no

 

Stikkord: