Conpot

Frifunnet i lagmannsretten

Rørlegger Sentralen AS ble i 2012 dømt til å betale Rørleggervakta AS kr. 200.000,- i erstatning pga. brudd på markedsføringsloven. Bakgrunnen for saken var påstander om urettmessig bruk av begrepet «rørleggervakt».

Rørlegger Sentralen AS anket saken til Borgarting lagmannsrett, som 22. januar 2014 kom til motsatt konklusjon og frifant Rørlegger Sentralen AS. I tillegg er Rørleggervakta AS dømt til å erstatte kr. 418.000,- i omkostninger.

Saken gjaldt spørsmålet om bruk av søkeordene «rørleggervakt», «rørleggervakten» og «rørleggervakta» i Googles søkemotor. Det var rettskraftig avgjort i tingrettens dom at disse ordene ikke hadde varemerkerettslig beskyttelse. Rørleggervakta AS hevdet uavhengig av dette at bruken av begrepene i søkemotorene og som «tags» til Rørlegger Sentralen AS’ nettsider var i strid med loven.

Lagmannsretten fastslår at bruken av søkeordene verken innebærer en etterligning eller utnyttelse av Rørleggervakta AS’ innsats eller resultat. Det konkluderes med at «når firmanavnet bare inneholder en beskrivelse av tjenesten som tilbys, er det etter lagmannsrettens syn ingen urimelig utnyttelse av firmaets innsats eller resultater at andre i bransjen bruker samme ord på tjenesten i sin markedsføring».

Retten fastslår videre at det ikke foreligger noen forvekslingsfare: En alminnelig opplyst forbruker vil forstå at de annonser det linkes til tilhører de respektive firma.

Retten avviste også Rørleggervakta AS’ argumentasjon om at bruk av ordene som søkeord på internett rammes av lovens § 25 om brudd på god forretningsskikk.

– Vi er glade for at saken nå har funnet sin endelige avslutning etter flere år i rettsapparatet, sier Gunnar Ludvigsen, daglig leder i Rørlegger Sentralen AS.

Saken ble prosedert for lagmannsretten av advokat Thomas Lidal Jamne, Pretor Advokat AS .

Stikkord: