Conpot

Behov for boliger på Ørlandet

Forsvarsbygg har sendt forslag til reguleringsplan for Ørland hovedflystasjon med konsekvensutredning til Ørland kommune. – Vi overleverer et omfattende utredningsarbeid med forslag til reguleringsplan som har involvert mange.

Konsekvensutredningens temarapporter og planmateriell er utarbeidet i en åpen prosess der både Ørland kommune, fagmyndigheter på regionalt nivå, naboer og interessegrupper er orientert og involvert underveis. Det er lagt stor vekt på informasjon og medvirkning, med seminarer, møter og åpne dager med berørte, sentrale aktører og interessenter. Utredningene gir et godt grunnlag for oppfølging med avbøtende tiltak, for å avdempe de negative virkninger tiltaket kan medføre for det omkringliggende samfunn.

Grundig utredning for miljø og samfunn

Utredningene omhandler i hovedsak konsekvenser av utbyggingen på Ørland hovedflystasjon, samt konsekvenser av driften med F-35. Det er sett på temaer knyttet opp mot miljø og samfunn; landbruk, støy, lokale/ regionale konsekvenser for innbyggere, næringsliv/ sysselsetting, utbyggingsbehov, kommunale tjenester/ økonomi, infrastruktur, vegnett, transportsystem, naturmiljø, kulturminner/kulturmiljø, landskap lokalklima, nærmiljø og friluftsliv, tilbud til barn og unge, energibruk/ energiløsninger, befolkningens helse, risiko- og sårbarhetsanalyse og konsekvenser i anleggsfasen.

Utvikling og vekst                     

Utviklingen av Ørland hovedflystasjon gir vekst og muligheter for regionen. I utredningsarbeidet er det lagt til grunn en økning på 550 årsverk på flystasjonen. For kommunene Ørland og Bjugn antas en vekst på ca 2000 innbyggere mot år 2030, og derigjennom et behov for 70 nye boliger per år. Økt antall innbyggere gir et anslått behov for flere barnehage- og barneskoleplasser på sikt. Trafikkmengden er i dag lav, og det er ikke behov for utbygging av eksisterende veinett.

Anleggsvirksomhet

I snitt vil det være 100-150 bygge- og anleggsarbeidere i byggeperioden fra 2015-2020. For årene 2016-2018 anslås antall anleggsarbeidere fra 470 til 650. Forsvarsbygg vil kreve ordnede forhold når det gjelder innkvartering og forpleining av bygge- og anleggsarbeidere. Anleggsvirksomheten vil medføre tungtrafikk. Forsvarsbygg vil iverksette nødvendige trafikksikkerhetstiltak, i samarbeid med vegvesenet og kommunen, for å sikre barn på skoleveien i anleggsperioden, samt andre tiltak for å redusere ulempene fra anleggstrafikken.

Mest mulig dyrket jord holdes i hevd

Landbruket på Ørlandet berøres av både støy og arealbeslag. Økt støy vil ramme både landbruksbosetting og husdyrhold. Nytt arealbeslag utgjør ca 650 daa hvor ca 430 daa av dette fortsatt kan dyrkes slik som bortleid areal på flystasjonen. Forsvarsbygg leier bort 3400 daa dyrket jord, og ca 1000 daa av dette arealet planlegges utbygd.– Det er viktig for Forsvarsbygg at mest mulig av arealet fortsatt dyrkes, og vi er i dialog med lokal og regional landbruksforvaltning om konsekvensene for landbruket.  I tillegg ønsker vi å tilby erstatningsjord til de som ønsker det, sier Olaf Dobloug.  Det legges opp til at vel 2100 daa fortsatt kan dyrkes av arealet på den fremtidige kampflybasen.

I sum vil om lag 1250 daa omdisponeres fra landbruk- til utbyggingsformål, som følge av innfasing av F-35 kampfly.

Stikkord: