Conpot

Omkamp beredskapssenter

Ny regjering gir muligheter for omkamp for valgte lokalisering av Nasjonalt Beredskapssenter.

Anthon B Nilsen Eiendom vil be vår nye regjering om å foreta en ny vurdering av lokaliseringen av et Nasjonalt beredskapssenter der andre, viktige kriterier enn kun nærhet til Oslo sentrum blir vektlagt. All fag-ekspertise mener at et nasjonalt senter må realiseres raskt, og være robust nok til å kunne tilpasses alle typer oppgaver et nasjonalt senter vil ha behov for årene fremover. Disse kvaliteter har ikke Alna alternativet – i tillegg til at Grorud-dalens befolkning ikke trenger flere “tunge” og støyende aktiviteter.

Regjeringen Stoltenbergs anektering av Alna-tomten skjedde til tross for kraftig motstand pga. at dette området ligger innenfor de ytre grenser av gods-terminalen på Alna og er ønsket for å løse framtidens behov for utvidelser av jernbanearealet. Både LO, NHO og andre transport- og miljøfor-kjempere er meget kritiske til valget av Alna på bekostning av de behov samfunnet har for å løse framtidens transport-utfordringer.

Lokalpolitikere i de Arbeiderparti-dominerte bydelene Alna og Grorud aksepterte stilltiende diktatet fra Arbeiderpartiet. Men er det helikoptertrafikk, utrykningskjøretøyer og skytetrening befolkningen i området trenger, eller er det aktiviteter som gir et bedre liv for barn, unge og voksne?

Nye skoleprosjekter på Veitvet og Gran vil øke tettheten av sivile institusjoner og aktiviteter rundt Alna-tomten. Er dette god samfunnsplanlegging?

Alna ble opprinnelig foreslått som lokasjon for politihelikopteret og beredskapstroppen. Det er noe annet enn behovene som må tilfredsstilles for et nasjonal beredskapssenter med skarp trening på samhandel med andre etater, bruk av to politiheli-koptre og innsats av militærhelikoptre og rednings-helikoptre – slik den av-gående regjeringen har bestemt for å styrke beredskapen.

Øvelser og hendelser etter 22. juli 2011 viser at beredskapen fortsatt er for dårlig og at samhandling mellom etatene fortsatt er svært mangelfull.

Så tidsaspektet må tillegges stor vekt. Senteret må være operativt snarest mulig for å bidra til å kunne sikre samfunnet og innbyggerne.Men i fagkretser hersker det stor tvil om prosjektet på Alna kan reguleres og realiseres innen 2018 som ble forespeilet av den forrige regjeringen.

Alna er ikke et robust prosjekt som kan tilpasses nye krav i fremtiden.

Det er en stor svakhet at det ikke er foretatt en reell behovs- og konsekvens-analyse av ulike alternativer for lokal-isering, inkludert Lahaugmoen som er lokalisert rett utenfor Oslos bygrense.

Stikkord: