Conpot

Grunneiere går til rettssak for å stanse mastebygging

Ni grunneiere går til sivilt søksmål mot staten for å få stanset de omstridte kraftmastene som er planlagt gjennom Sørdalen naturreservat i Bremanger.

De ni grunneierne ber om at Oslo tingrett i en midlertidig forføyning hindrer Statnett i å ta opp arbeidene i naturreservatet inntil en rettskraftig dom foreligger. Saken kommer opp for Oslo tingrett tirsdag og onsdag i neste uke.

Omstridt utbygging

Utbyggingen av den 300 kilometer lange kraftlinjen mellom Fardal ved Sogndal og Ørskog på Sunnmøre har vært omstridt. Fagetatene gikk inn for å legge traseen gjennom Førdedalen, men daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) trosset disse rådene og bestemte at traseen skulle gå gjennom Myklebustdalen.

Sp-befaring

Kritikere har hevdet at endringene Ola Borten Moe gjorde i trasévalget har vært til gunst for senterpartifeller. TV 2 kunne i november 2012 avsløre at Ola Borten Moe hadde hatt møter og befaring med senterpartipolitikere før han grep inn og sørget for at linjen ble trukket bort fra eiendommene til Senterparti-politikere.

Ola Borten Moe har bestemt avvist at det foreligger noen som helst form for kameraderi i denne saken, og at endringene ble gjort etter en totalvurdering.

Unødvendig start

Til tross for det varslede søksmålet mot staten, startet Statnett arbeidene i verneområdet 30. september i år. Da hadde selskapet fått medhold i Fjordane tingrett. I prosesskrivet til Oslo tingrett viser grunneierne til at arbeidene i Sørdalen ble stanset i oktober, og «synes ikke å ha vært nødvendig».

Feil lovtolkning

Grunneierne hevder at Miljøverndepartementet har tolket naturmangfoldloven feil da de ga dispensasjon for naturinngrep i verneområdet. Det var ikke nødvendig å gå inn i reservatet da det forelå andre traséalternativer utenfor reservatet, hevdes det.

– Miljøverndepartementets politiske beslutning i 2011 om å tillate linjeframføring gjennom Sørdalen naturreservat har også betydning for vedtakets gyldighet. Selv om den politiske ledelsen kan gi instrukser i enkeltsaker, kan det ikke gis instruks om at det skal treffes vedtak i strid med lov, heter det i prosesskrivet fra grunneiernes advokat.

– Ingen instruks

Regjeringsadvokaten bestrider at det er Miljøverndepartementet som har gitt dispensasjon eller instruks om at det skal gis dispensasjon.

– Søknaden om dispensasjon er behandlet på vanlig måte av fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Fylkesmannen var klar over den politiske beslutningen, men departementet har ikke gitt noen instruks om at dispensasjon skulle gis, heter det i prosesskrivet fra Regjeringsadvokaten. (©NTB)

Stikkord: