Conpot

Økt aktivitet i vegsektoren

Forslaget til statsbudsjett vil sikre høy aktivitet innen vegsektoren.

Blant de større veganleggene som får statlige midler til byggestart eller forberedende arbeider i 2014 er:

 • E18 Riksgrensen – Ørje (Østfold)
 • E18 Knapstad – Retvet (Østfold)
 • E134 Damåsen – Saggrenda (Buskerud)
 • E18 Bommestad – Sky (Vestfold)
 • E134 Gvammen – Århus (Telemark)
 • E39 Hove – Sandved (Rogaland)
 • Rv 509 Sømmevågen (Rogaland)
 • E39 Svegatjørn – Rådal (Hordaland)
 • Rv 5 Loftenesbrua (Sogn og Fjordane)
 • E6 Indre Nordnes – Skardalen (Troms)
 • E16 Varpe bru – Smedalsosen (Oppland/Sogn og Fjordane)

– Dette er et godt budsjettforslag for vegsektoren. Forslaget legger opp til fortsatt omfattende utbygging. Mange prosjekter skal fullføres, mens andre får oppstart. Den omfattende satsingen på skredsikring blir forsterket, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en kommentar til regjeringen Stoltenbergs budsjettforslag for 2014.

Vegdirektøren registrerer at det fortsatt legges opp til en sterk og målrettet innsats mot trafikkulykkene på norske veger og i tillegg prioriteres tiltak i tunnelene.

8 % mer enn i 2013

Stoltenberg-regjeringens budsjettforslag legger opp til å bruke 22,7 milliarder kroner på vegformål i 2014, som er 1,7 milliarder eller om lag åtte prosent mer enn i 2013. I tillegg kommer 9,3 milliarder kroner i eksterne midler, som i all hovedsak er bompenger.

Med dette forslaget vil 21,8 prosent av rammen for den første fireårsperiode av Nasjonal transportplan 2014-2023 være fulgt opp.

Stikkord: